Koulukuljetukset ja kuljetussopimukset

Päivitys 30.6.2020

Muhoksen kunnan oppilaskuljetusten osalta kilpailutetaan elokuun alussa uimahallikuljetukset talvelle 2020- 2021. Lisäksi Muhoksen kunta ja Tyrnävän kunta jatkaa oppilskuljetusyhteistyötä Tyrnävä- Muhos välillä erityisesti Luovin, lukiolaisten ja Osao: n oppilaiden kuljetusten turvaamiseksi.

Päivitys 1.7.2019

Muhoksen kunnan oppilaskuljetusten sopimukset on tehty pääosin kahdeksi vuodeksi. Kylmälänkylän kahdesta erillisestä tarjouskilpailusta (puoli vuotta) ja uimahallikuljetuksista (yksi vuosi) on tehty päätökset ja näiden osalta tehdään sopimukset elokuun alussa. Tyrnävän kunnan kanssa on tehty jatkosopimus Tyrnävän suunnan kuljetuksista.

Muhoksen kunta tekee paikallisten ja lähialueen liikenneyrittäjien kanssa liikennöintisopimuksia usealle eri palvelusektorille. Liikennöintisopimukset toteutetaan tarjouskilpailutusten kautta. Muhoksen elinvoimakoordinaattori asettaa  tarjouskilpailut esille yrittäjille Kansallisen kynnysarvon ja EU- kynnysarvon ylittävissä tapauksissa HILMA- ilmoituskanavan kautta tai pienhankinnoissa ilmoittamalla tapauskohtaisesti. Päätökset tarjouskilpailujen voittajasta tekevät johtavat viranhaltiat palvelusektorikohtaisesti.

Koulukuljetuskilpailutusten kysymykset ja vastaukset 

Kysymys ja vastaus 16.4.2019
Alihankkijan ilmoittaminen Pitääkö ilmoittaa tarjouksen yhteydessä alihankkijat? 
Tarjouksen lähettämisen yhteydessä liikennöitsijä ilmoittaa, että tulee käyttämään alihankkijaa. Ostoliikennesopimuksessa palveluntarjoaja ilmoittaa alihankkijan tiedot, tilaajavastuulain mukaiset asiapaperit ja kalustoluettelon. Alihankkijaa koskettaa samat lait ja säädökset, kuin varsinaista palveluntarjoajaa.

Vastauksia koulukuljetuskilpailutusta koskeviin kysymyksiin 15.4.2019

– onko tarjoajalla mahdollisuus evätä itse maksavien asiakkaiden kyytiin tuleminen, jos autossa ei ole
vapaita istumapaikkoja?
Kuljetusten tulee toimia voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan. Itse maksaville asiakkaille ei
kuitenkaan varata erikseen tilaa.

– kohde 1 , vaaditaanko 2 linja-autoa, joissa on väh. 50 istumapaikkaa ja tarvittaessa max 20 min
odotusajalla toinen lenkki, jos oppilaita yli istumapaikkamäärän?
Kohde 1. Kohteen molemmille reiteille on määritetty kuljetettava enimmäismäärä oppilaita ja ajettavat
reitit. Reunaehtona on max. 20 minuutin oppilaiden odotusaika koululla. Odotusaika ei saa ylittyä.Kohteessa on kaksi eri reittiä, jotka ajetaan samaan aikaan. Mahdollisten lisälenkkien pitää täyttää
esitetty 20 min ehto.

voiko liikenteen hoitaa yhdellä 20-26-paikkaisella bussilla? Aamulla siis kahdeksaan kuljetus
kummaltakin reitiltä erikseen ja yhdeksään kohdekuvauksessa kuvatulla tavalla ja vastaavasti
iltapäivällä paluukuljetukset ainoastaan Pällin suuntaan?
Kohde 2. Kohteen kuvauksessa on määritelty enimmäisoppilasmäärä suunnittain ja mainittu, että
reitin voi ajaa kahtena lenkkinä. Paluukuljetukset tapahtuvat molempiin suuntiin.

– optiopäätös on tilaajan yksipuolinen päätös ja tarjoaja ei voi kieltäytyä sen mahdollisesta
käyttämisestä?
Optio. Optiopäätös on yksipuolinen.

– mikä on tilaajan mielestä suuri muutos esim. polttoaineen hinnassa, joka mahdollistaa hinnan
tarkistusneuvottelut? Olisiko selkeämpi määritellä, että yli 3% indeksimuutokset voidaan pyynnöstä
huomioida tarjoushinnassa?
Indeksi. Mahdollista indeksikorjausta käsitellään kokonaisindeksin (taksi-/linja-autoliikenteen
kokonaisindeksin –muutos liikenteen aloittamisesta elokuu 2019-) vuosimuutoksen kautta.
Mahdollinen tarkistusneuvottelu käydään erikseen.

– kohde 3, onko liikenne hoidettavissa yhdellä n. 20-paikkaisella bussilla?
Kohde 3. Kohdekuvauksessa on määritelty kuljetettavien oppilaiden kokonaismäärä.
Palvelukuvauksen mukaan oppilaat on mahdollista kuljettaa koululle useammassa erässä.

Hei, voiko mahdolliset alihankkijat ilmoittaa/hyväksyttää tilaajalla ennen kuljetussopimuksen
mukaisten sopimusten alkamista? eli elokuun 2019 alussa.
Tarjous sitoo tarjoajaa. Tarjoaja saa käyttää alihankkijaa. Alihankkijan käytöstä pitää ilmoittaa
tarjouksessa. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset
täyttävä tarjoaja. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista tilaajalle kuin omistaan. Mahdolliset
alihankkijat nimetään ostoliikennesopimukseen.
Alihankinnan osuus toimeksiannon suorittamisessa voi olla enintään 30 % sopimuksen arvosta.

Vastaukset koulukuljetuksia koskeviin kysymyksiin 2.4.2019:

Kohteissa missä hinta pyydetään per ajokerta tai kilometrihinnalla kun asiakas on kyydissä, tarvitaan
tieto mistä olisi oppilaita kyytiin tulossa ja mille koululle viedään. Hankintalain mukaan
hankintayksikön on tarjottava riittävät tiedot tarjouksen tekemistä varten. Kuljetuksissa olennaisia
tietoja ovat kuljettava matka, kuljetukseen käytettävä aika, käytettävä kalusto sekä kuljetuksen
lähtöpiste ja määränpää.

kohde 5 1. Riittääkö ajoon 1+4 paikkainen auto?

kohde 7 1. Mistä kuljetukset lähtevät ja mihin päätyvät? 2. Minkä verran kuljetuksessa tulee
kilometrejä päivässä? Viikossa? 3. Voiko tarjoaja tarjota erillisen hinnan 1+4/6, ja 1+8paikkaiselle ja
invavarustellulle autolle? 4. Montako palveluntuottajaa kohteeseen valitaan?

kohde 8 1. Mistä kuljetukset lähtevät ja mihin päätyvät? 2. Minkä verran kuljetuksessa tulee
kilometrejä päivässä? Viikossa? 3. Voiko tarjoaja tarjota erillisen hinnan 1+4/6, ja 1+8paikkaiselle ja
invavarustellulle autolle?

Hintatietojen täyttäminen ei onnistu kohteittain. Toimiiko järjestelmä oikein? Ladattava exel-taulukko
ei sisällä erillistä kohtaa mihin kunkin kohteen hinta olisi laitettava.
Onko Oulu Muhos Oulu kohteessa 8 monta oppilasta kuljetuksessa ? Entä pyörätuolissa kulkevia ?

VASTAUKSET:
Kohde 5 (Sanginjoen alueen koulukuljetukset Huovilan koululle ja yläkoululle):
Pisimmillään kuljetettava matka Huovilan koululle on n. 17 km ja Muhoksen yläkoululle n. 21 km. Huovilan
koulun ja Muhoksen yläkoulun välinen matka on n. 9 km.

Kuljetettavien määrä tämän hetken tiedon mukaan lukuvuonna 2019–2020 on Huovilan koululle kaksi (2)
oppilasta ja Muhoksen yläkoululle kolme (3) oppilasta. Lukujärjestyksestä riippuen kaikki em. oppilaat
voivat tarvita kuljetusta samaan aikaan. Muhoksen yläkoulun lukujärjestykset vaihtuvat n. 7½ viikon välein,
joten kesken lukuvuotta tapahtuu muutoksia kuljetusajoissa ja kuljetettavien määrissä.
Kuljetettavien oppilaiden määrä voi muuttua kesken lukuvuotta tai lukuvuosien välillä muuttoliikkeen
seurauksena (joko vähentyä tai lisääntyä). Annettavat tiedot ovat tämän hetken tietoja.

Kohde 7 (Koulutoimiston määrittelemät oppilaskuljetukset):
Kohteessa on tilapäisiä (mm. tapaturmakuljetukset) sekä säännöllisiä koko lukuvuoden jatkuvia kuljetuksia
eripuolilla Muhoksen kuntaa. Kuljetukset kohdistuvat pääosin oppilaan kotiosoitteen ja hänen käymänsä
koulun välille. Kohteena voi olla mikä tahansa Muhoksella sijaitseva Muhoksen kunnan peruskoulu tai
kunnan alueella sijaitseva Nuorten Ystävien koulu (Leppiniementie 155 E, 91500 Muhos) (koulujen nimet ja
osoitteet löytyvät Muhoksen kunnan kotisivuilta: https://www.muhos.fi/opetus-javarhaiskasvatus/perusopetus/koulut/ . Täsmällistä kilometrimäärää tai kuljettavaa reittiä ei voi etukäteen
ilmoittaa, koska kuljetustarve vaihtelee päivittäin. Lisäksi kuljetettavien lukumäärä vaihtelee päivittäin.
Kohteessa voi olla myös pyörätuolilla kuljetettavia oppilaita. Tällä hetkellä ko. kuljetustarvetta ei ole.
Kohteen kilometrimäärät vaihtelevat lukuvuoden aikana samoin kuljetettavien oppilaiden määrä (mm.
Muhoksen yläkoulun jaksojärjestelmä viisi jaksoa lukuvuoden aikana vaikuttaa vaihteluun). Seuraavassa
esimerkkejä lukuvuoden 2018–2019 toteutuneista kuljetuskilometreistä: syyskuussa 2018 (20 koulupäivää)
n. 7300 km eli 365 km/päivä, helmikuussa 2019 (20 koulupäivää) n. 7600 km eli 380 km/päivä ja
joulukuussa 2018 (14 koulupäivää) n. 4700 km eli 335,7 km/päivä.
Lukuvuonna 2018–2019 eri kouluilla kuljetettavia oppilaita on ollut seuraavasti: Kirkonkylän koulu n. 30
säännöllisesti kulkevaa oppilasta ja n. 12 satunaista yksittäistä kuljetettavaa oppilasta (kuljetettavia voi olla
koko kunnan alueelta Kirkonkylän koululla toimiviin alueellisiin pienryhmiin), Korivaaran koulussa n. 3
säännöllisesti kulkevaa oppilasta ja n. 10 satunnaista yksittäistä kuljetettavaa oppilasta, Hyrkin koululla n. 2
säännöllisesti kuljetettavaa oppilasta, Laitasaaren koululla n. 2 satunnaista yksittäistä kuljetettavaa
oppilasta, Huovilan koululla ei kuluvana lukuvuonna ole ollut tarvetta kuljetuksille, Muhoksen yläkoululla n.
2 säännöllisesti kuljetettavaa ja n. 18 satunnaista yksittäistä kuljetettavaa oppilasta (Muhoksen yläkoulu on
kunnan ainoa perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 koulu) ja Nuorten Ystävien koululla n. 2 säännöllisesti
kuljetettavaa oppilasta. Huomioitavaa on, että oppilaiden määrät ja kuljetuskerrat vaihtelevat
lukuvuosittain.
Kohteessa kysytään yhtä kilometrihintaa riippumatta käytettävästä kalustosta.
Kilometrihinnaltaan edullisimman tarjouksen tehnyt ja tarjouspyynnön ehdot täyttänyt tarjoaja saa
kohteen koko koulukuljetusliikenteen erillisen sopimuksen mukaisesti.
Kohde 8 (Muhoksen kunnan ja Oulun kaupungin väliset oppilaskuljetukset):
Kohteessa on tilapäisiä (mm. tuki- ja lähijaksot Oulun kaupungissa sijaitsevissa erityisoppilaitoksissa tai
sairaalakoulussa) sekä säännöllisiä koko lukuvuoden jatkuvia kuljetuksia eri puolilta Muhoksen kuntaa
Ouluun ja takaisin oppilaan kotiosoitteeseen Muhokselle. Kuljetukset kohdistuvat pääosin oppilaan
kotiosoitteen ja hänen käymänsä koulun välille. Täsmällistä kilometrimäärää tai kuljettavaa reittiä ei voi
etukäteen ilmoittaa, koska kuljetustarve vaihtelee lukuvuoden aikana. Kuljetettavien lukumäärä vaihtelee
lukuvuoden aikana.
Kohteessa voi olla myös pyörätuolilla kuljetettavia oppilaita. Tällä hetkellä ko. kuljetustarvetta ei ole.
Tämän hetken tiedon mukaan yksi oppilas kulkee säännöllisesti ensi lukuvuonna Muhoksen ja Oulun väliä
päivittäin koulumatkan pituuden ollessa suuntaansa n. 38 km. Tilapäisissä kuljetuksissa esim. tukijakson
pituus on keskimäärin n. 1-2 viikkoa. Mahdollinen sairaalakoulujakso voi kestää useita kuukausia.

Kohteessa kysytään yhtä kilometrihintaa riippumatta käytettävästä kalustosta.
Ajokertahinnaltaan edullisimman tarjouksen tehnyt ja tarjouspyynnön ehdot täyttänyt tarjoaja saa kohteen
koko koulukuljetusliikenteen erillisen sopimuksen mukaisesti.
Liitteenä oleva ladattava exel- taulukko on tarkoitettu tulostettavaksi. Vastauksen voi siirtää sähköiseen
muotoon ja laittaa liitteeksi tarjoukseen.

Hintatietojen täyttäminen ei onnistu kohteittain. Toimiiko järjestelmä oikein? Ladattava exeltaulukko ei sisällä erillistä kohtaa mihin kunkin kohteen hinta olisi laitettava.
(vastattu 3.4.2019 11:33:43)

Liitteenä oleva ladattava exel- taulukko on tarkoitettu tulostettavaksi. Vastauksen voi siirtää sähköiseen
muotoon ja laittaa liitteeksi tarjoukseen. Täydennyksenä aiempaan vastaukseen: Vastaukset kirjataan
tarjouslomakkeeseen joka on PDF muodossa. Lomakkeen voi skannata sähköisesti vastausosoitteeseen tai
lähettää postitse paperilomakkkeella Muhoksen kuntaan

Päivitys 27.3.2019

Koulukuljetusten  tarjouskilpailutiedote

Muhoksen kunta/hyvinvointilautakunta on asettanut Muhoksen kunnan kaikki oppilaskuljetukset Hilma- hankintajärjestelmään 22.3.2019. Tarjouspyyntö ylittää EU- kynnysarvon ja on arviolta 1, 5 miljoonaa euroa. Sopimuskausi on 1.8.2019 – 31.7.2021 + 1 vuoden optio mahdollisuus. Tarjousvastaukset tulee toimittaa viimeistään 26.4.2019 klo 12 mennessä. Kysymykset tulee toimittaa viimeistään 12.4.2019 ja vastaukset kysymyksiin annetaan viimeistään 17.4.2019. Tarjouskilpailun löytää Hilma- hankintajärjestelmästä hakunumerolla 2019–006112 ja Cloudia ilmoitusjärjestelmästä 230234

Päivitys 25.3.2019

Muhoksen kunnan oppilaskuljetukset tulevat kohta kilpailutukseen. Hilma- järjestelmässä tarjouspyyntöä tarkistetaan EU tasolla (TED tietokanta), koska on kyseessä EU- kynnysarvon ylittävä hankinta.

Päivitys 8.3.2019! Muhoksen kunta asettaa maaliskuussa 2019 kaikki oppilaskuljetukset julkiseen tarjouskilpailuun. Kilpailutusasia on käsittelyssä hyvinvointilautakunnassa viikolla 11. Tarjouskilpailusta tiedotetaan myöhemmin Muhoksen kunnan sivuilla ja HILMA- ilmoituskanavassa.

Elinvoimakoordinaattori Asko Lampinen 044 4970006 asko.lampinen(at)muhos.fi