Muhoksen kunnan toimet koronaviruksen vuoksi

JULKAISTU 9.4.2020 KLO 13.00
PÄIVITETTY 29.5.2020 (sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta)

Muhoksen kunnanviraston asiointipiste (Asematie 14) on avoinna normaalisti. Toivomme kuitenkin asiakkaidemme ensisijaisesti asioivan sähköpostitse tai puhelimitse.

Tilannekuva 29.5.2020 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Infektiotilanne on kunnan alueella rauhallinen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa varaudutaan edelleen
koronaepidemiaan huomioiden epidemian rajoitustoimenpiteiden asteittainen purkaminen 1.6.2020 alkaen. Välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat kuntalaisten saatavilla.

Terveyspalvelut

Terveyskeskuksen ajanvarausvastaanotto jatkuu mukautettuna. Infektiopotilaat on terveyskeskuksessa erotettu muusta potilasjoukosta erillisjärjestelyin. Infektiopotilaita otetaan 19.5.2020 alkaen vastaan terveyskeskuksen keskiosassa, johon kulku on huollon ovesta. Kiireellistä lääkärinhoitoa vaativat asiat hoidetaan normaalisti. Epidemiatilanteen mukaan kiireetöntä ajanvaraustoimintaa voidaan jatkossa supistaa hyvinkin nopeassa tahdissa. Jo ajan varanneiden ikäihmisten yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvien osalta potilas voi harkintansa mukaan käyttää ajan, perua ajan tai siirtää käynnin etäkäynniksi/puhelinkäynniksi. Uusia kiireettömiä vastaanottoaikoja  annetaan resurssien mukaan.

Reseptien uusimiset tehdään sähköisesti tai puhelinkontaktin kautta.

Suun terveydenhuollossa hammashoitolassa hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset. Kiireellisen hoidon lisäksi turvataan hoito, joka on välttämätöntä pitkittyvän epidemian aikana. Myös kiireetöntä hoitoa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan, jolloin voidaan vähentää riskiä vakaviin suun sairauksiin ja ehkäistä pitkien hoitojonojen syntymistä. Hoitotoimenpiteet kaikkien potilaiden kohdalla suoritetaan niin, että pisaroiden ja aerosolien muodostus minimoidaan ja aerosolien leviäminen ympäristöön estetään mahdollisimman tehokkaasti. Hammashoitola seuraa STM:n ohjeistusta ja riskiryhmiin kuuluvien sekä yli 70-vuotiaiden kiireetön hoito arvioidaan tapauskohtaisesti.

Terveyskeskuksessa infektio-oireiset potilaan ohjataan sivuoven kautta erilliseen odotustilaan ja heille annetaan hanskat ja suojamaski, vaikka erityistä epäilyä koronavirusinfektiosta ei olisikaan. Virka-aikana oman terveyskeskuksen numero on 08 5587 0200, päivystysaikana OYS neuvontanumero 08 315 2655.

Terveyskeskuksen röntgen ja laboratorio toimivat normaalisti. Terveyskeskuksessa otetaan myös koronavirusnäytteitä, joiden ottamisessa noudatetaan PPSHP:n koronavirusnäytteenottoa määrittävää ohjeistusta. Näytteenottokriteereitä on kevennytty.

Mielenterveyspalveluiden osalta psykiatrian sairaanhoitajan ja konsultoivien psykiatrien palveluihin ei ole tullut muutoksia. Psykologit ja perheterapeutti jatkavat oppilashuollollisissa ja terapiatöissä toistaiseksi normaalisti. Psykologien testaustoiminta supistuu tilapäisesti.  Asiakkaille tarjotaan vaihtoehtoisesti etäyhteyksiä tapaamisiin. Moniammatilliset palaverit toteutetaan etäyhteyksien kautta.

Fysioterapian, toiminta- ja puheterapian osalta jatketaan kiireellisiä ja välttämättömiä yksilöterapioita. Palveluja on siirretty osittain etäyhteydellä tapahtuvaksi.

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta jatkuu ennallaan. Poikkeuksena vastasyntyneiden kotikäynnit, jotka muutetaan neuvolakäynneiksi. Neuvolaan tullaan vain yhden saattajan kera (ei muita perheenjäseniä mukaan).

Aikuisneuvolassa toiminta jatkuu hieman mukautettuna, erityisesti riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden kontakteja toteutetaan potilaan niin halutessa puhelin/etäyhteyksillä. Hoitotarvikejakelu jatkuu normaalina.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa resurssit on osin siirretty muuhun toimintaan. Terveydenhoitajat työskentelevät toistaiseksi kouluilla. Terveystarkastukset jatkuvat annettujen aikojen mukaisesti ja tiedotus tapahtuu Wilman kautta. Kouluterveydenhuoltoon on mahdollisuus varata myös uusia aikoja jos herää huolta oppilaan, opiskelijan tai perheen hyvinvoinnista tai jaksamisesta. Oppilaitoskohtaiset terveydenhoitajat tavoittaa virka-aikaan puhelimitse, WhatsAppilla, sähköpostitse ja Wilman kautta.

Terveydenhoitajien yhteystiedot
Kirkonkylän koulu: Riitta Pellikka p. 044 4970 235
Hyrkin ja Laitasaaren koulut sekä Luovi: Terhi Sunnari p. 044 4970 273
Huovilan ja Korivaaran koulut sekä OSAO: Johanna Leskelä p. 044 4970 218
Yläkoulu ja lukio: Marika Sipola p. 044 4970 236

Terveyskeskussairaala toimii normaalisti. Ulkopuolisten vierailut on kielletty hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa. Poikkeuksen tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset.

Keskeistä kaikkien palveluyksiköiden osalta on se, että ei tulla infektio-oireisena palveluyksiköihin. Jos tarvitset infektio-oireiston vuoksi terveydenhuollon arviota, ole ennen terveyskeskukseen tai päivystykseen tuloa yhteydessä yllä oleviin palvelunumeroihin.

Ikäihmisten palvelut

Valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Toimintaohjeena yli 70-vuotiaille on edelleen lähikontaktien välttäminen muiden ihmisten kanssa
mahdollisuuksien mukaan. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran. Muutoinkin on pyrittävä välttämään altistumisen riskiä lisääviä tilanteita. Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Tämän vuoksi kaikkia ihmisiä kehotetaan toimimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleisohjeiden mukaisesti tartuntariskin minimoimiseksi. Myös yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmässä olevien läheisiä kehotetaan ottamaan huomioon mahdollinen tartuntavaara muiden kontaktien välityksellä. Tapaamiset ja kohtaamiset suositellaan tapahtuvaksi ulkona, suojattuna ja turvavälejä noudattaen.

Kotihoito

Naapurit ja läheiset ihmiset ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa. Kotihoitoa järjestetään hoito-ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Poikkeustilanteesta johtuen tilapäisesti palveluissa voi olla muutoksia, mutta tärkeät hoitotoimenpiteet, lääkehoito, hygieniasta huolehtiminen ja ruokailu ovat ensisijaisia. Työntekijät käyttävät suojavarusteita annettujen ohjeiden mukaisesti kotikäynneillä

Mikäli teillä ei ole läheistä / omaista avustamassa välttämättömässä asioinnissa (kauppa-asiointi ja apteekki) olkaa yhteydessä vanhuspalveluiden palvelunumeroon 044 4970 250 tai palveluohjaajien numeroon 044 4970 171 ja 044 4970 154. Järjestelemme yhdessä kanssanne asioinnin.

Päiväkeskus

Vanhusten päiväkeskuksen ryhmätoiminnat, kerhotoiminta, kiireetön sairaanhoitajan vastaanotto, ateriapalvelu on suljettu 31.7.2020 saakka. Tilavuokrauksen osalta tilannetta arvioidaan kulloistenkin ohjeistusten ja säädösten mukaisesti. Ateriapalvelut järjestetään tarvittaessa asiakkaalle kotiin. Muu asiakastyö siirtyy kotihoitoon. Mikäli tarvitsette tukipalveluita ottakaa yhteyttä vanhuspalveluiden palvelunumeroon 044 4970 250.

Palveluasuminen

Palveluasumisyksiköt toimivat normaalisti, lukuun ottamatta vierailuja. Pääsääntöisesti vierailut  vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on edelleen kiellettyjä. Tapaamisten osalta noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa STM:n antamaan ohjetta. Läheisiä kannustetaan olemaan omaiseensa yhteydessä esimerkiksi puhelimella, etäyhteydellä, sähköpostilla tai kirjeellä. Yksikön kanssa sovittu läheisen tapaaminen ja kohtaaminen suositellaan tapahtuvaksi ulkona, suojattuna ja turvavälejä noudattaen.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalitoimisto on avoinna normaalisti, mutta yhteydenpidossa suositaan etäyhteyksiä silloin kun se on mahdollista. Sovitut tapaamisajat ovat voimassa, mutta infektio-oireista kärsiviä pyydetään varaamaan uusi aika tai hoitamaan asia etäyhteydellä.

Vammaispalveluiden asiakastyö toimii pääsääntöisesti normaalisti. Erityisryhmien työ- ja päivätoimintaa
ollaan avaamassa 1.6.2020 alkaen yksilöllisen harkinnan mukaan ja ohjeen mukaista asiakkaan suojaamista noudattaen. Ulkopuolisten vierailut on kielletty edelleen pääsääntöisesti Muhoksen ryhmäkodissa. Yksikön kanssa sovittu läheisen tapaaminen ja kohtaaminen suositellaan tapahtuvaksi ulkona, suojattuna ja turvavälejä noudattaen.

Kuntouttava työtoiminta on käynnistetty aikaisemmin STM:n ohjeiden mukaisesti etä- tai yksilötapaamisina. Valmennuspajat ja ohjaamo ovat myös avautumassa 1.6.2020 alkaen siten, että myös näissä toiminnoissa noudatetaan ohjeen mukaista asiakkaiden suojaamista.

Muhoksen sosiaalitoimiston yhteystiedot

Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, lastensuojelu:
Merja Koskela puh. 044 4970 135

Työikäisten palvelut, toimeentulotuki:
Sosiaalityöntekijä Susanna Hauhia puh. 044 4970 107
Sosiaaliohjaaja Aino Rimpeläinen puh. 044 4970 106

Perhesosiaalityö:
Sosiaaliohjaaja Hanna Luukkonen puh. 044 4970 134
Sosiaalityöntekijä Susanna Hauhia puh. 044 4970 107

Lastensuojelu:
Sosiaalityöntekijä Johanna Lappalainen puh. 044 4970 104
Sosiaalityöntekijä Hanna Kylmänen puh. 044 4970 102
Sosiaaliohjaaja Niina Tiitinen puh. 044 4970 110

Työikäisten palvelut, päihdetyö, perheoikeudelliset palvelut:
Sosiaalityöntekijä Sanna Tölli puh. 044 4970 101

Virka-aikana klo 8.00 -16.00 kiireellisissä asioissa sosiaalitoimiston päivystysnumero on 044 4970 113. Päivystysnumerossa ei hoideta toimeentulotuen käsittelyyn liittyviä kyselyitä. Virka-ajan ulkopuolella palvelee Oulun seudullinen sosiaalipäivystys numerossa 044 703 6235.

Koulujen ja päiväkotien toiminta

Muhoksen kunnan alakoulut
Huovilan koulu (p. 044 4970 471),
Kirkonkylän koulu (p. 044 4970 425),
Korivaaran koulu (p. 044 4970 430),
Hyrkin koulu (p. 044 4970 449),
Laitasaaren koulu (p. 044 4970 470) sekä
yläkoulu (p. 044 4970 434) 

ovat siirtyneet 18.3.2020 alkaen etäopetukseen. Etäopetus jatkuu 13.5.2020 saakka, ja Suomen hallituksen päätöksellä 29.4.2020 lähiopetukseen perusopetuksessa (luokat 0-9) siirrytään 14.5.2020 alkaen. Hallitus päätti purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelevat yhdessä tarkempia ohjeita, joista tiedotetaan myöhemmin.
Soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä opetuksen järjestäjä ei voi järjestää opetusta etäopetuksena. Kunta ei voi päättää omalla päätöksellään koulujen sulkemisesta eikä kunta voi myöskään päättää opetuksen järjestämisestä ainoastaan etäopetuksena. Oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille. Lähiopetuksen jatkumisesta ja siihen liittyvistä käytänteistä tiedotetaan tarkemmin viikon 19 aikana Wilmassa ja Muhoksen kunnan verkkosivuilla.

Valtioneuvosto on 20.3.2020 antanut uuden valtioneuvoston asetuksen, jonka perusteella kaikilla esiopetuksen, perusopetuksen 1.-3. vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat mukaan lukien, on oikeus lähiopetukseen. Muutosasetus tuli voimaan 23.3.2020.

OKM:n suosituksen mukaan kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1-3-luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista. 

Aamupäivätoimintaa järjestetään Kirkonkylän koulussa kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonkylän ja Hyrkin kouluissa (p. 044 4970 456).

Kouluruokailu järjestetään kouluilla lähiopetuksessa oleville oppilaille. 

Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruoan jakelu alkoi maanantaina 6.4.2020, huoltajille tehdyn kyselyn perusteella. Ruoan jakelusta tiedotetaan tarkemmin viikoittain Wilman kautta tiedotteella.

Kouluittain ruokien jakeluajat ovat seuraavat:
• Huovilan koulu, klo 12:00-13:00
• Hyrkin koulu, klo 12:00-13:00
• Kirkonkylän koulu, klo 12:00-14:00 (huoltolaituri sijaitsee Nuorisotien puolella)
• Korivaaran koulu, klo 12:00-13:00
• Laitasaaren koulu, klo 12:00-13:00
• Yläkoulu, klo 12:00-13:00 (huoltolaituri sijaitsee (Pääskyntie 8, seurakuntatalon kohdalta oikealle), yläkoulun uudisrakennuksen takana)

Kaikki mahdolliset etäopetuksessa olevien oppilaiden ruoan jakeluun liittyvät peruutukset/muutokset tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen: ruokajakelu@muhos.fi.
Vastaukset annetaan keskitetysti sähköpostin kautta, koska ruoan jakamiseen liittyvät järjestelyt koskevat sekä hyvinvointi- että teknisiä palveluja.

Koulukuljetuksissa tapahtuvia muutoksia ilmoitetaan ao. oppilaiden vanhemmille Wilma-ohjelman kautta.

Muhoksen lukio (p. 044 4970 446) siirtyi jo maanantaina 16.3.2020 etäopetukseen. Kirjoitusaineissa kaikki tunnit pidetään lukujärjestyksen mukaan käyttäen AC-virtuaaliluokkahuoneita ja Googlen meet-sovellutusta. Taito- ja taideaineissa ohjeistus annetaan Wilman kautta ja toteutus on monimuoto-opiskeluna.

Varhaiskasvatuksessa (p. 044 4970 115) kenenkään lapsen osallistumista varhaiskasvatukseen ei ole rajoitettu valtiovallan ja hallituksen ohjeistuksen mukaan. Avoimet varhaiskasvatus- ja perhekerhot on keskeytetty 13.5.2020 saakka ja ulkopuolisten vierailut sekä tapahtumat päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon on kielletty 13.5.2020 saakka (seurakunta, terapeutit). Päiväkotien ja perhepäivähoidon retket perutaan 13.5.2020 saakka (kirjasto, kirjastoauto, uimahalli).

Kouluterveydenhoidossa terveystarkastukset jatkuvat annettujen aikojen mukaisesti.

Koulukuraattorin apua ja tukea on saatavilla oppilaille, opiskelijoille, vanhemmille ja koulujen henkilökunnalle. Kuraattorit ovat tavoitettavissa päivittäin puhelimitse, WhatsAppilla, sähköpostitse ja Wilman kautta. Keskustelukäyntien toteuttamista etäyhteyden kautta suositaan, mutta myös koululle on mahdollista tulla käynnille terveenä. Opiskeluhuollollisia palavereita on myös mahdollista järjestää käyttäen toteutustapana etäyhteyttä.

Koulukuraattorien yhteystiedot:
koulukuraattori Heidi Patokoski, p. 044 4970 486 / heidi.patokoski@edumuhos.fi
koulukuraattori Tanja Westman, p. 044 4870 436 / tanja.westman@edumuhos.fi

Koululaisten vanhempia neuvotaan seuraamaan Wilma-viestejä sekä -tiedotteita. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten vanhemmat saavat ajankohtaisen tiedon seuraamalla päiväkotiryhmien ilmoitustauluja ja ryhmien omia WhatsApp-viestejä. Tietoa saa myös kunnan nettisivuston ja Facebook-päivitysten välityksellä.

Vapaa-aikapalvelut

Liikuntapaikat ovat suljettuna 17.3. – 13.5.2020. Suljettuna ovat uimahalli, jäähalli, Tähtiareena ja sen kuntosali, sekä kaikki kunnan liikuntasalit.

Jäähallin osalta kausi on kokonaan ohi.

Muhoksen yläkoulun yhteydessä oleva nuorisotila on myöskin suljettuna 17.3.-13.5.2020 välisen ajan. Nuorisotoimen ja Muhoksen seurakunnan yhteinen kerhotoiminta on keskeytetty.

Ulkoliikuntapaikat ovat käytettävissä säätilanteen mukaan

Lisätietoja: vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen p. 044 4970 403, juha.pesonen(at)muhos.fi

Kunnan järjestämä ryhmä- ja harrastustoiminta

  • Kunnan järjestämät ohjatut liikunta- ja harrasteryhmät on peruttu.
  • Kunnan järjestämät yleisötilaisuudet mukaan lukien konsertit ja muut tapahtumat on peruttu.
  • Oulujoki-Opisto on keskeyttänyt lähiopetuksensa 17.3.-13.5. väliseksi ajaksi jokaisessa toimipisteessä. Etäopetusta on järjestetty kurssikohtaisesti ja niistä on tiedotettu kurssilaisia.
  • Kirjasto ja Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus on suljettu.
  • Nuorisotyö on keskeytetty.
  • Kuntouttava työtoiminta on keskeytetty.
  • Liikennepuistoa ei pidetä avoinna kesän 2020 aikana. Se on kuitenkin käytössä yksityisesti perheille. Avaimen voi hakea kunnanviraston asiointipisteestä (Asematie 14) sen aukioloaikojen puitteissa.

Ulkoliikuntapaikat ovat käytettävissä säätilanteen mukaan. 

Elinkeino-, uusyritys ja työllisyyspalvelut toimivat normaalisti. Näissä palveluissa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot löytyvät kunnan sivuilta.

Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden palvelutuotanto toimii tällä hetkellä normaalisti, mutta kuntalaisia ja asiakkaita pyydetään välttämään asiointia kunnan varikolla ja rakennusvalvonnassa, koska teknisten palveluiden viranhaltijat on määrätty etätöihin 18.3.- 31.5.2020 väliseksi ajaksi. 

Yhteystiedot:

Kiinteistöpäällikkö Jaakko Männikkö p. 044 4970 311
Asennusmestari Matti Männikkö p. 044 4970 314
Maarakennusmestari Hannu Leskelä p. 044 4970 313
Rakennustarkastaja Eero Airaksinen p. 044 4970 302
Isännöitsijä Päivi Similä p. 044 4970 303
Maanmittausteknikko Janne Kuusela p. 044 4970 301
Vs. ruoka- ja siivouspalvelujohtaja Mari Karilainen p. 044 4970 035
Siivouspalveluesimies Liisa Nykänen p. 044 4970 323

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista jätehuoltoon: https://www.lakeudeneko.fi/koronavirukseen-liittyvaa-ohjeistusta-ja-muutoksia-toimintaan/

 

Koronavirukseen liittyvää tilannetta seurataan tiiviisti, ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan kuntalaisia.

LISÄTIETOJA

Johtava lääkäri Esko Haapamäki, 044 4970 223
Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta, 044 4970 001
Hyvinvointijohtaja Juha Valta, 044 4970 400
Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen, 044 4970 100
Tekninen johtaja Mikko Kari, 044 4970 308

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@muhos.fi

Koronavirusinfektio

Ajankohtaista koronavirustiedotusta voi seurata Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen osoitteessa:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19  ja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osoitteessa:
https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Koronavirus/Sivut/default.aspx