Palvelut

Apuvälineet

Apuvälineet on tarkoitettu tueksi vammaisille muhoslaisille, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisessä elämässään. Apuvälineitä voidaan myöntää liikkumiseen, viestintään tai vapaa-ajan toimintoihin.

Vammaisen henkilön toimintakyky ja apuvälineen tarve arvioidaan yleensä moniammatillisesti yhdessä lääkärin ja asiakkaan kanssa. Kuntoutustyöryhmä käsittelee kaikki vammaispalvelulain mukaiset hakemukset.

Ohjautuminen apuvälinearvioon alueelliseen apuvälinekeskukseen
(Rehapolis 1, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu puh. 044 – 242 993)
tapahtuu lähetteellä omasta terveyskeskuksesta tai muusta terveydenhuollon yksiköstä.

Vammaispalveluhakemus

Asumispalvelut

Mikäli vammaisille henkilöille myönnettävät tukitoimet eivät ole riittäviä kotona asumisen turvaamiseksi, kunta järjestää tai ostaa asumis- ja laitospalvelua tarpeen mukaan.

Tukiasumispalvelut

Tukiasunnoissa asutaan omassa asunnossa.  Ohjaajat tukevat ja auttavat asukkaita yksilöllisen avuntarpeen mukaisesti, tavoitteena mahdollisimman itsenäinen ja omatoiminen elämä.  Ohjaajat ovat tukena huolehtimissa siitä, että arkielämä sujuu.

Asukkaat maksavat asunnostaan vuokran, johon he voivat hakea kelalta asumistukea. Arkipäivisin tukiasunnoissa asuvat käyvät töissä tuetussa työtoiminnassa. Jokaiselle pyritään löytämään hänen taitojaan ja kiinnostustaan vastaavia tehtäviä.

Vapaa-ajalla tukiasunnoissa asuville järjestetään yhteistä virkistys- ja harrastustoimintaa.  Mahdollisimman paljon pyrimme suuntaamaan  ja ohjaamaan asukkaita ympäröivään yhteiskuntaan ja käyttämään sen tarjoamia mahdollisuuksia virkistykseen ja harrastukseen.

Ohjaajat

Miia Tihinen 044 4970 136
Arja Rajala-Koskela 044 4970 137
Heikki Putkonen 044 4970 139

 

Asunnon muutostyöt

Vaikeavammaiset henkilöt, joille liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia, voivat saada tukea asunnon muutostöihin.

Muutostöillä tässä yhteydessä tarkoitetaan vamman vaatimia välttämättömiä muutostöitä vammaisen asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia.

Päätöksen muutostöiden myöntämisestä tekee vammaispalveluohjaaja sosiaali- ja terveystoimen kuntoutustyöryhmän käsiteltyä hakemuksen.

Vammaispalveluhakemus

Erityishuolto

Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja muu huolenpito. Erityishuollon palvelut ovat toissijaisia, kuntien normaalipalveluja täydentäviä.

Muhoksen kunta ostaa muun muassa seuraavia kehitysvammaisten erityispalveluja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymältä. Palvelu edellyttää kunnan myöntämää maksusitoumusta.

  • tutkimus-, kuntoutus- ja neuvolatoimintaa

Lisäksi palveluja ostetaan yksityisiltä palvelunyrittäjiltä.

Henkilökohtainen avustaja

Vammaisen henkilön avustajalle voidaan maksaa omaishoidontukea tai tukea vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen.

Taloudellinen tuki henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen on tarkoitettu sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua jokapäiväisissä toiminnoissaan. Vammainen henkilö palkkaa itse avustajansa ja toimii työnantajana.

Vammaispalveluhakemus

Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluun kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset.

Vapaa-ajan matkoja myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk, omavastuu ajetulta matkalta on linja-autotaksan mukainen maksu.

Matkoja ei myönnetä sellaisiin lääkärissäkäynteihin ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta.

Kuljetuspalveluhakemus

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksella autetaan vammaista ja hänen läheisiään oppimaan elämään vamman kanssa mahdollisimman täysipainoisesti.

Valmennusta annetaan esim. kursseilla ja siihen voi osallistua koko perhe.
Valmennusta saa ryhmä- tai yksilövalmennuksena.

Muhoksen kunta ostaa sopeutumisvalmennusta järjestöiltä ja ammatillisilta yhteisöiltä.

Vammaispalveluhakemus