Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta annettuun lakiin sekä voimassa oleviin varhaiskasvatuksesta annettuihin lakeihin.

Kokoaikaisesta ja osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 288€. Toisesta lapsesta korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 144 €/kk. Seuraavista lapsista korkein perittävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 €/kk. Alle 27 €/kk suuruisia asiakasmaksuja ei peritä.

1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko,  henkilöä Nollamaksun tuloraja 1.8.2020 alkaen Uusi maksuprosentti 1.8.2020 alkaen
2 2136 € 10,7 %
3 2756 € 10,7 %
4 3129 € 10,7 %
5 3502 € 10,7 %
6 3874 € 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään keskimääräisen viikoittaisen varhaiskasvatusajan mukaan:

Maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kk Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
0-80 50 % alle 4h
81-105 60 % alle 5h
106-120 75 % alle 5h 30min
121-150 90 % alle 7h
151- 100 % yli 7h

Esiopetusikäisellä lapsella, joka tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kk Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
maksuton esiopetus 4h/pvä
0-70 50 % alle 3h 30min
71-100 60 % alle 5h
101- 100 % yli 5h

Lapsen varhaiskasvatuspalveluntarpeesta tehdään sopimus, jossa valitaan lapselle hoitoaika (käytössä olevat tunnit/kk) ja sen mukainen maksuluokka. Sopimuksessa valittu maksuluokka rajaa lapsen kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Sopimus tehdään vähintään kolmen(3) kuukauden ajaksi. Mikäli etukäteen varattu hoidontarve (tuntimäärä/kk) ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sovitun ajan, asiakasmaksu nousee ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palveluntarpeen muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti vähintään kuukausi ennen muutosta varhaiskasvatusyksikön johtajalle.

Loma- aikojen maksut ja maksuhyvitykset

Kesäkuun alusta koulujen alkamisajankohtaan saakka varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään niiltä päiviltä, jotka vanhemmat ilmoittavat lapsensa poissaoloiksi keväällä ilmoitettuun tiettyyn ajankohtaan mennessä. Muilta loma-ajoilta (syys-, joulu- ja kevät) poissaoloja ei hyvitetä.

Perhepäivähoidossa

Jos perhepäivähoitaja on sairauden, loman tai muun poissaolon vuoksi estynyt hoitamasta lasta ja huoltajat järjestävät lapsen hoidon itse, kyseiset päivät hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

 Poissaolot

Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen toimintapäivää (vähintään 11 toimintapäivää) kalenterikuukaudessa, kuukausittainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu puolittuu. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei tältä kuukaudelta peritä lainkaan. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan (sairausvakuutuslaki 1224/2004 9 luku, 7 §). Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatus

Kehitysvammaisesta lapsesta ei peritä asiakasmaksua, mikäli varhaiskasvatus on järjestetty kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisesti kuntoutuksena. Vanhempien on toimitettava varhaiskasvatuksen yksikön johtajalle kehitysvammaista lasta koskevan lääkärin lausunto (kehitysvamma diagnoosi) ja erityishuolto-ohjelma, jossa on määritelty kuntouttavan päivähoidon tarve (OpVkltk 21.1.2015 §4).

Avoimen varhaiskasvatuksen maksut

Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatusryhmistä (2 krt/vk) on kuukausimaksu 10 €/lapsi/kk. Hakemuksesta maksusta voi vapautua samoin perustein kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta (n. 0-maksuluokka).

Tilapäinen varhaiskasvatus

Mikäli varhaiskasvatuksen yksiköissä on vapaita paikkoja, ne voivat tarjota tilapäistä varhaiskasvatusta. Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on 17 € / päivä/lapsi. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi saada enintään neljä(4) päivää kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä. Varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa varhaiskasvatusyksikön johtajalle vähintään kuukautta aikaisemmin. Varhaiskasvatuksen irtisanominen tehdään varhaiskasvatuksen sähköisen asiointipalvelun kautta tai kirjallisesti varhaiskasvatusyksikön johtajalle.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan kuitenkin periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 7§:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.

 Maksun määrääminen, tarkistaminen ja tulotietojen pitäminen ajan tasalla

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen kaikista veronalaisista ansio- ja pääomatuloista sekä veroista vapaista tuloista. Asiakasmaksu määrätään aina toistaiseksi ja lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Maksua määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään varhaiskasvatuksen alkaessa esitettyjen tositteiden perusteella toistaiseksi. Mikäli perhe ei ilmoita tuloja, lapselle määrätään asiakasmaksuksi hoitoajanmukainen korkein asiakasmaksu.

Asiakasmaksun määräämistä varten toimitettavat liitteet:

Palkansaajat: työnantajan antama palkkatodistus sekä viimeisin esitäytetty veroilmoitus kokonaisuudessaan (4 sivua). Todistuksesta tulee ilmetä lomarahan osuus sekä mahdolliset työvuorolisät. Mikäli lomarahan osuus ei ilmene palkkatodistuksesta, lisätään lomarahan osuus (5 %) bruttotuloihin

Yrittäjät: yksityisyrittäjältä verohallinnon vahvistama verotodistus

Opiskelijat: opiskelijoilta opiskelutodistus

Työttömät ja eläkeläiset: selvitys muista jatkuvaluonteisista tuloista kuten työttömyyspäivärahasta, ansiosidonnaisesta päivärahasta, eläkkeistä

Mikäli lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Perheillä on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista päättävälle viranomaiselle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu oikaistaan seuraavan kuukauden alusta alkaen, kun muuttuneet tulotiedot on toimitettu. Mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta.  

Huom.! Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista:

  • tulotietojen muutos +/- 10 %
  • perhekoon muutos
  • lapsen varhaiskasvatuksen tarpeessa tapahtuu muutos (tunnit/kk) à muutoksesta ilmoitetaan varhaiskasvatusyksiköstä vastaavalle esimiehelle, jonka kanssa tehdään muutos sopimukseen palveluntarpeesta

Tiedot muuttuneista tuloista on ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksiä tekevälle viranomaiselle, joko toimittamalla/lähettämällä ne osoitteeseen: Varhaiskasvatuspalvelut, Pirkko Manelius, PL 39, 91501 Muhos tai lähettämällä ne sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: pirkko.manelius(at)muhos.fi.

Perhe voi myös ilmoittaa suostumuksensa enimmäismaksuun, jolloin tulotietoja ja liitteitä ei tarvitse toimittaa. Suostumuksen enimmäismaksuun voi ilmoittaa Muhoksen kunnan nettisivuilla hakeutuminen palveluihin varhaiskasvatuksen asiakasperheet (tunnistautuminen pankkitunnuksilla) tai sähköpostitse osoitteeseen: pirkko.manelius(at)muhos.fi

Tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan kahden vuoden välein. Seuraava tarkistus tulee voimaan 1.8.2020. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan elokuussa 2020, jota ennen pyydämme kaikilta tulotiedot. Varhaiskasvatuksessa käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Tulorajat tarkistetaan ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen laskutuksesta ja asiakasmaksupäätöksistä:

Toimistosihteeri Pirkko Manelius  puh. 044 4970 117 / pirkko.manelius(at)muhos.fi