Ajankohtaista

Kesäajan tiedote

Haku avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin toimintakaudelle 2019-2020

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kunnan varhaiskasvatusta ja toimintaan osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea. Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä lapsi saa leikin ja liikunnan kokemuksia yhdessä toisten lasten kanssa. Toiminta tukee lapsen myönteistä minäkäsitystä, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ajattelun kehittymistä. Ryhmiä ohjaa varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmät ja perheryhmät toimivat Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa. Varhaiskasvatusryhmät on tarkoitettu kotihoidossa oleville yli 2-vuotiaille lapsille. Lapsiryhmät toimivat 2 kertaa/viikko. Päivittäinen toiminta-aika on 3 tuntia/kerta ja sitä toteutetaan aamu- ja iltapäivisin. Toiminnassa ei tarjota aterioita, joten lapsella voi olla mukana omat pienet eväät. Toiminta alkaa 12.8.2019. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa järjestetään toimintakaudella 2019-2020 29.5.2020 saakka. Toiminnassa noudatetaan esiopetuksen loma-aikoja.

Koivulehdon päiväkoti
Pajut maanantaina ja torstaina klo 8.30-11.30
Saarnit maanantaina ja torstaina klo 12.30-15.30
Jalavat tiistaina ja perjantaina klo 8.30-11.30
Poppelit tiistaina ja perjantaina klo 12.30-15.30
Avoin perheryhmä keskiviikkona klo 9.30-11.30

Päivärinteen päiväkoti
Kielot maanantaina ja torstaina klo 8.30-11.30
Kaarnat maanantaina ja torstaina klo 12.30-15.30
Jäkälät tiistaina ja perjantaina klo 8.30-11.30
Kanervat tiistaina ja perjantaina klo 12.30-15.30
Avoin perheryhmä keskiviikkona klo 9.30-11.30

Avoimen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 10€/lapsi/kk.
Hakemuksesta maksusta voi vapautua samoin perustein kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta (ns. 0-maksuluokka) Khall 25.11.2014 § 437.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen laskutuksesta puh. 044 4970 117 / Pirkko Manelius.

Valintajärjestys avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin
1) kokoaikaisesta tai osa-aikaisesta (myös 20h/vk laajuudella olevat) varhaiskasvatuspaikasta luopuvat lapset ja
2) hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 24.2.2016 § 20).

Avoimeen varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti Muhoksen kunnan nettisivujen kautta (https://www.muhos.fi/opetus-ja-varhaiskasvatus/varhaiskasvatus/hakeutuminen-palveluihin/ → Varhaiskasvatuksen uudet asiakasperheet). Hakuaika on 25.3-14.4.2019. Tiedottamista varten pyydetään täydentämään huoltajan sähköpostiosoite hakemuslomakkeelle. Hakuaika alkaa 25.3.2019 klo 8.00. Ennen klo 8.00 sähköisen
hakemuksen jättänyttä ei huomioida haussa. Puhelinilmoittautumisia ei oteta vastaan. Päätökset avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmäpaikoista tehdään 7.6.2019 mennessä.

Huom! Muhoksen kunnan ja yksityisen palvelun tuottamiin varhaiskasvatuspaikkoihin on jatkuva haku. Varhaiskasvatushakemus on hyvä täyttää viimeistään 4 kk ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamista.

Muhoksen varhaiskasvatuspalvelut

Varda-tiedote huoltajille

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöön otettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatus toimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Muhoksen kunta aloittaa tiedonsiirron 1.4.2019.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:
nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Muhoksen kunta siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Efficasta tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla.

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja Muhoksen kunta tiedottavat viimeistään kesällä 2019.

Lisätiedot:

Vuorohoidon linjaukset 2018

Valtionavustusta varhaiskasvatukseen

Muhoksen varhaiskasvatus on saanut valtionavustusta Innovatiivisten ja monipuolisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Kehittämishanke kattaa Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkotien sisä- ja ulkotilat varusteineen.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä, joissa on otettu huomioon lasten osallisuus ja sosiaalisten taitojen kehittyminen sekä hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa.

Painopisteinä ovat päiväkotirakennusten sisä- ja ulkotilat varusteineen, jotka:

 • tukevat monipuolista pedagogista toimintaa
 • kannustavat leikkiin ja liikuntaan sekä tukevat motoristen taitojen kehittymistä
 • edistävät monikäyttöisiä ja muunneltavia/muuntojoustavia yhteiskäyttöön soveltuvia oppimisympäristöjä ja eri ikäryhmien yhteistä toimintaa (esim. esi- ja perusopetus, senioritoiminta).

Toimintakaudella 2018-2019 Koivulehdon päiväkodissa on ainoastaan 3-6-vuotiaiden ryhmät.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkastus ja uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.8.2018. Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset. Maksun suuruus määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen mukaan. Lisäksi asiakasmaksuun vaikuttavat varhaiskasvatukseen varatut tunnit/kk (sopimus palveluntarpeesta).

Asiakasmaksu on perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 289 euroa kuukaudessa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta eli enintään 145 euroa kuukaudessa. Muista lapsista maksu 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 58 euroa kuukaudessa.

1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja 1.8.2018 alkaen Uusi maksuprosentti 1.8.2018 alkaen
2 2102 € 10,7 %
3 2713 € 10,7 %
4 3080 € 10,7 %
5 3447 € 10,7 %
6 3813 € 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa.

Kaikille perheille tehdään uudet maksupäätökset edellä mainittujen muutosten perusteella. Mikäli huoltaja katsoo tarpeelliseksi uusien tulorajojen perusteella toimittaa uudet tulotiedot, tulee ne toimittaa alla olevan ohjeistuksen mukaisesti 6.8.2018 mennessä.

Tiedot muuttuneista tuloista on ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksiä tekevälle viranomaiselle, joko toimittamalla/lähettämällä ne osoitteeseen: Varhaiskasvatuspalvelut, Pirkko Manelius, PL 39, 91501 Muhos tai lähettämällä ne sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: pirkko.manelius(at)muhos.fi.

Huom! Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista:

 • tulotietojen muutos +/- 10 %
 • perhekoon muutos
 • lapsen varhaiskasvatuksen tarpeessa tapahtuu muutos (tunnit/kk) à muutoksesta ilmoitetaan varhaiskasvatusyksiköstä vastaavalle esimiehelle, jonka kanssa tehdään muutos sopimukseen palveluntarpeesta

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan elokuussa 2018.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen laskutuksesta ja asiakasmaksupäätöksistä:
Toimistosihteeri Pirkko Manelius p. 044 497 0117 / pirkko.manelius(at)muhos.fi

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Järvenpää puh. 044 4970 115
Päivärinteen päiväkoti ja perhepäivähoito Anne-Maria Tikkanen puh. 044 4970 119
Avoin varhaiskasvatus Päivärinteen päiväkoti Anne-Maria Tikkanen puh. 044 4970 119
Koivulehdon päiväkoti Tuula Timonen puh. 044 4970 120
Avoin varhaiskasvatus Koivulehdon päiväkoti Tuula Timonen puh. 044 4970 120
Tenavat ryhmis Kirsti Hyvärinen puh. 044 4970 116
Perhepäivähoito Kirsti Hyvärinen puh. 044 4970 116
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja laskutus Pirkko Manelius puh. 044 4970 117
Yksityinen päiväkoti Satelliitti Virpi Trast puh. 044 330 3523
Yksityinen päiväkoti Vauhtivekara puh. 050 374 9825