Ajankohtaista

Haku avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin toimintakaudelle 2020-2021

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kunnan varhaiskasvatusta, johon osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea. Avoimet varhaiskasvatusryhmät ovat tarkoitettu kotihoidossa oleville yli 2-vuotiaille lapsille, joilla ei ole tarvetta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Lapsiryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan sekä aamu- että iltapäivisin. Toiminnan aikana lapsille ei tarjota aterioita, joten lapsella voi olla mukana omat pienet eväät. Ryhmiä ohjaavat varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä tutustutaan toisiin lapsiin, opetellaan ryhmässä oloa ja koetaan iloa arjessa. Kokiessaan iloa lapsi saa myönteisen kokemuksen itsestään ja ympäristöstään.

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheryhmät Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa

Toimintakaudella 2020-2021 toiminta alkaa 12.8.2020 ja päättyy 31.5.2021. Toiminnassa noudatetaan koulujen loma-aikoja.

Koivulehdon päiväkoti
Pajut maanantaina ja torstaina klo 8.30-11.30
Saarnit maanantaina ja torstaina klo 12.30-15.30
Jalavat tiistaina ja perjantaina klo 8.30-11.30
Poppelit tiistaina ja perjantaina klo 12.30-15.30
Avoin perheryhmä keskiviikkona klo 9.30-11.30

Päivärinteen päiväkoti
Kielot maanantaina ja torstaina klo 8.30-11.30
Kaarnat maanantaina ja torstaina klo 12.30-15.30
Jäkälät tiistaina ja perjantaina klo 8.30-11.30
Kanervat tiistaina ja perjantaina klo 12.30-15.30

Päivärinteen päiväkodissa avoin varhaiskasvatus järjestetään mahdollisesti ulkoilutoimintana, jolloin toiminta on tarkoitettu yli 3-vuotiaille lapsille. Ulkoilutoiminnassa on liikuntaa, luontoleikkejä, tutkimista, oppimista, seikkailua ja leikkiä tutussa ryhmässä. Hyvä ulkovarustus on välttämätöntä.

Avoimen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 10€/lapsi/kk. Maksusta voi hakea vapautusta samoin perustein kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta (Khall 25.11.2014 § 437). Lisätietoja varhaiskasvatuksen laskutuksesta puh. 044 4970 117/ Pirkko Manelius.

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin valintajärjestys:
1) avoimessa varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä olevat lapset tai koko- tai osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta luopuvat lapset
2) hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 24.2.2016 § 20).

Avoimeen varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti Muhoksen kunnan nettisivujen kautta.

Hakuaika alkaa 9.3.2020 klo 8.00 ja päättyy 27.3.2020. Ennen klo 8.00 sähköisen hakemuksen jättänyttä ei huomioida haussa ja puhelinilmoittautumisia ei oteta vastaan. Päätökset avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmien paikoista tehdään 5.6.2020 mennessä.

Muhoksen kunnan ja yksityisen palvelun tuottamaan varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Varhaiskasvatushakemus tulee täyttää viimeistään 4 kk ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamista.

Ilmoittautuminen päiväkotien sekä koulujen esiopetukseen lukuvuonna 2020 – 2021

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sekä päiväkotiin että kouluun 3.2.- 14.2.2020 internetissä osoitteessa www.muhos.fi, jossa valitaan esiopetuksen ja päivähoidon sähköinen hakemus. Yksityisiin päiväkoteihin tehdään hakemus päiväkotien antamien ohjeiden mukaisesti.
Muhoksen kunta tarjoaa lukuvuonna 2020 – 2021 maksuttoman esiopetuksen kaikille esiopetuksen piirissä oleville lapsille. Esiopetus alkaa 12.8.2020 samaan aikaan kuin perusopetus. Esiopetus koskee 2014 syntyneitä lapsia, koululykkäystä saaneita vuonna 2013 syntyneitä lapsia sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2015 syntyneitä lapsia. Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetusta annetaan 19h/vko lukuvuoden aikana. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti koulujen ja päiväkotien työjärjestystä. Opetus, ruokailu ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta esiopetuspaikasta. Oppilaalle, jonka koulumatka on yli 3 km, kunta järjestää koulukyydin hyvinvointilautakunnan hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Jos oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa, kunta ei järjestä kyyditystä päiväkotiin. Kuljetuksen esiopetukseen voi saada myös kunnallisen varhaiskasvatuksen yksiköihin edellytysten täyttyessä.

Esiopetuspaikat
Esiopetusta annetaan kunnallisissa Koivulehdon- ja Päivärinteen päiväkodeissa. Koulujen esiopetus annetaan Huovilan-, Hyrkin-, Kirkonkylän-, Korivaaran- ja Laitasaaren kouluilla. Hyvinvointilautakunta päättää koulujen esiopetusryhmistä kevään 2020 aikana. Esiopetusta annetaan myös yksityisissä VauhtiVekara- ja Satelliitti-päiväkodeissa. Yksityisissä päiväkodeissa esiopetusta annetaan, mikäli esiopetukseen ilmoittautuu 7 lasta. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat sijoittua päiväkodin tai koulun esiopetusryhmään. Koulujen ja kunnallisten päiväkotien esiopetukseen tutustumispäivä on keskiviikkona 13.5.2020 klo 9 – 11.

Esiopetuksen toteuttaminen
Esioppilaat, jotka tarvitsevat lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sijoittuvat päiväkoteihin. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoittuvat Koivulehdon päiväkotiin. Laitasaaren koulun tiloissa toimii Päivärinteen päiväkodin Orvokit-ryhmä. Esiopetus on päiväkodissa maksuton, mutta esiopetusajan ulkopuolinen varhaiskasvatus on maksullista. Mikäli hoidontarve muuttuu/päättyy kesken lukuvuoden, voi esiopetuspaikka vaihtua. Yksityisissä päiväkodeissa ei ole mahdollisuutta pelkkään maksuttomaan esiopetukseen.
Esioppilaat, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat lähikouluun, mikäli koululla järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2020 – 2021. Hyvinvointilautakunta päättää koulujen esiopetuspaikoista kevään 2020 aikana. Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa myös muuhun kuin oppilaan ns. lähikouluun. Haku on tehtävä siinä tapauksessa erillisellä hakukaavakkeella hyvinvointijohtajalle, joka tekee asiasta päätöksen. Huoltajan tulee perustella asia myös sähköisen hakemuksen yhteydessä.

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu päiväkodeissa:

Käytössä olevat Maksuprosentti kokoaikaisesta Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli
tunnit/kk varhaiskasvatuksesta lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
0 – 70 h/kk 50 % alle 3 h 30 min
71 – 100 h/kk 60 % alle 5 h
101 h/kk – 100 % yli 5 h

Koulujen loma- aikoina peritään hoidontarpeen mukaan maksuasetuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.
Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 – 2021
Syyslukukausi 12.8. – 21.12.2020, syysloma (vko 43) 19.10. – 25.10.2020,
kevätlukukausi 7.1. – 5.6.2021 ja talviloma 8.3. – 14.3.2021 (vko 10)

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Anne Järvenpää, 044 4970 115

Varda-tiedote huoltajille

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöön otettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatus toimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Muhoksen kunta aloittaa tiedonsiirron 1.4.2019.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:
nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Muhoksen kunta siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Efficasta tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla.

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja Muhoksen kunta tiedottavat viimeistään kesällä 2019.

Lisätiedot:

Vuorohoidon linjaukset 2018

Valtionavustusta varhaiskasvatukseen

Muhoksen varhaiskasvatus on saanut valtionavustusta Innovatiivisten ja monipuolisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Kehittämishanke kattaa Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkotien sisä- ja ulkotilat varusteineen.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä, joissa on otettu huomioon lasten osallisuus ja sosiaalisten taitojen kehittyminen sekä hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa.

Painopisteinä ovat päiväkotirakennusten sisä- ja ulkotilat varusteineen, jotka:

 • tukevat monipuolista pedagogista toimintaa
 • kannustavat leikkiin ja liikuntaan sekä tukevat motoristen taitojen kehittymistä
 • edistävät monikäyttöisiä ja muunneltavia/muuntojoustavia yhteiskäyttöön soveltuvia oppimisympäristöjä ja eri ikäryhmien yhteistä toimintaa (esim. esi- ja perusopetus, senioritoiminta).

Toimintakaudella 2018-2019 Koivulehdon päiväkodissa on ainoastaan 3-6-vuotiaiden ryhmät.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkastus ja uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.8.2018. Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset. Maksun suuruus määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen mukaan. Lisäksi asiakasmaksuun vaikuttavat varhaiskasvatukseen varatut tunnit/kk (sopimus palveluntarpeesta).

Asiakasmaksu on perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 289 euroa kuukaudessa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta eli enintään 145 euroa kuukaudessa. Muista lapsista maksu 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 58 euroa kuukaudessa.

1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja 1.8.2018 alkaen Uusi maksuprosentti 1.8.2018 alkaen
2 2102 € 10,7 %
3 2713 € 10,7 %
4 3080 € 10,7 %
5 3447 € 10,7 %
6 3813 € 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa.

Kaikille perheille tehdään uudet maksupäätökset edellä mainittujen muutosten perusteella. Mikäli huoltaja katsoo tarpeelliseksi uusien tulorajojen perusteella toimittaa uudet tulotiedot, tulee ne toimittaa alla olevan ohjeistuksen mukaisesti 6.8.2018 mennessä.

Tiedot muuttuneista tuloista on ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksiä tekevälle viranomaiselle, joko toimittamalla/lähettämällä ne osoitteeseen: Varhaiskasvatuspalvelut, Pirkko Manelius, PL 39, 91501 Muhos tai lähettämällä ne sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: pirkko.manelius(at)muhos.fi.

Huom! Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista:

 • tulotietojen muutos +/- 10 %
 • perhekoon muutos
 • lapsen varhaiskasvatuksen tarpeessa tapahtuu muutos (tunnit/kk) à muutoksesta ilmoitetaan varhaiskasvatusyksiköstä vastaavalle esimiehelle, jonka kanssa tehdään muutos sopimukseen palveluntarpeesta

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan elokuussa 2018.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen laskutuksesta ja asiakasmaksupäätöksistä:
Toimistosihteeri Pirkko Manelius p. 044 497 0117 / pirkko.manelius(at)muhos.fi

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Järvenpää puh. 044 4970 115
Päivärinteen päiväkoti ja perhepäivähoito Anne-Maria Tikkanen puh. 044 4970 119
Avoin varhaiskasvatus Päivärinteen päiväkoti Anne-Maria Tikkanen puh. 044 4970 119
Koivulehdon päiväkoti Tuula Timonen puh. 044 4970 120
Avoin varhaiskasvatus Koivulehdon päiväkoti Tuula Timonen puh. 044 4970 120
Tenavat ryhmis Anne Järvenpää puh. 044 4970 115
Perhepäivähoito Kirsti Hyvärinen puh. 044 4970 116
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja laskutus Pirkko Manelius puh. 044 4970 117
Yksityinen päiväkoti Satelliitti Virpi Trast puh. 044 330 3523
Yksityinen päiväkoti Vauhtivekara puh. 050 374 9825