Kirkonkylän koulu

laajennus_edest011Veturitie 9
91500 Muhos

044 4970 425 / rehtori
044 4970 424 / kanslia
044 4970 423 / vararehtori
044 4970 427 / opettajat
044 4970 476 / opettajat
044 4970 428 / esiopetus
044 4970 037 / keittiö

Wilmaan kirjautuminen https://wilma.muhos.fi


Ajankohtaista

Lukuvuosi alkaa to 9.8 klo 9.00.

Koulupäivät poikkeuksellisesti seuraavasti.

TO 9.8 klo 9.00-12.00.

PE 10.8 koulu alkaa aamulla lukujärjestyksen mukaisesti ja päättyy klo 12.00 (oppilailla joilla koulu päättyy lukujärjestyksen mukaan klo 12.00). Kaikilla muilla oppilailla koulu päätyy klo 13.00.

MA 13.8 alkaen koulupäivät oppilaan lukujärjestyksen mukaisesti.

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Tulostettavia tiedotteita ja lomakkeita: Poissaololomake


 

Koulumme

SMART-logo

Opettajat ja henkilökunta Kodin ja koulun yhteistyö Koulukuraattori
Yhteistyömuotoja Kirkonkylän koulussa
Yleistä
Kotien tiedottaminen
Vanhempainillat
Koulun järjestyssäännötOpettajat 2017-2018

sähköpostiosoite etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

Pasi Kukkola rehtori
0A Heli Similä-Saukkonen
0B Jenni Jylli
1A Pirjo Kajava
1B Aino Ervasti
1C Sanna Törrö
1D Mira Parpala
2A Heidi Pelimanni
2B Hennariikka Huovinen
2C Sirpa Kortelainen
2D Anna-Maija Pääkkölä
3A Susanna Tolonen
3B Leena Kemppainen
3C Mikko Mäenpää
3D Mari-Hanna Marjakangas
4A Minna Suronen
4B Kari Louhimaa
4C Anu Koskimaa
4D Lea Keränen
5A Jarkko Pesonen
5B Leena-Maija Pöykkö
5C Mika Kalaoja
5D Jaakko Myllyniemi
6A Vesa-Pekka Karvonen
6B Maria Kaukola-Cevirel
6C Pia Säkkinen
6D Olli Heikkinen

Erityisopetus

Reetta-Mari Mustonen 0-2
Minna Palovaara 3-4
Jaana Ruuska 5-6
Liisa Grip starttiluokka 0-2
Asta Kinnunen pienluokka 1-6
Sari Hintsala pienluokka 0-9

Kieltenopetus

Katariina Ohlmeier englanti, ruotsi ja saksa
Oili Antti englanti ja ruotsi

↑↑Paluu↑↑

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on erittäin merkittävä yhteistyömuoto ja sillä tuetaan mm. kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Huoltajille annetaan tietoa avoimesti eri tavoin tiedottamalla,  opettajan kautta ja esim. lukuvuoden alussa jaettavan lukuvuositiedotteen avulla. Lukuvuositiedote sisältää yksityiskohtaista tietoa koulun toimintatavoista, yhteisistä tapahtumista ja opetukseen liittyvistä yleisistä asioista. Wilma-ohjelmaa käyttämällä varmistetaan päivittäinen tiedonkulku kodin ja koulun välillä. Lukuvuosittain järjestetään vähintään yksi koko koulun yhteinen vanhempainilta ja luokkakohtainen vanhempainilta. Kodin- ja koulunvälistä yhteistä osallisuutta vahvistetaan mm. kutsumalla huoltajat lukuvuoden aikana tapahtuviin juhlatilaisuuksiin ja yhteisiin tapahtumiin. Vanhemmille tarjotaan aina mahdollisuutta keskusteluun opettajan kanssa oman lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista esim. vanhempainvarttien muodossa.  Vanhempien ja koulun yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden edistämiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi koululla toimii erittäin aktiivinen vanhempaintoimikunta. Vuosittain vanhempaintoimikunta järjestää koulullamme vähintään yhden yhteisen tapahtuman huoltajille ja koulun oppilaille, joka toteutetaan koulupäivän aikana tai la työpäivänä.

↑↑Paluu↑↑

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori toimii kouluilla ennaltaehkäisevänä ja varhaisena tukena oppilaille, perheille ja kouluyhteisölle. Koulukuraattori on koulun työntekijä, jonka puoleen voi kääntyä erilaisissa pulmatilanteissa.

Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi

 • koulunkäyntivaikeuksiin
 • koulukiusaamiseen
 • kaverisuhteisiin
 • käyttäytymiseen
 • itsetuntoon
 • mielialaan
 • kasvatusasioihin
 • perhetilanteeseen
 • erilaisiin kriisitilanteisiin

Lisäksi kuraattori on aktiivinen toimija ala- ja yläkoulun välisessä nivelvaiheessa, johon liittyen kuraattori tukee oppilaiden siirtymistä uuteen vaiheeseen koulupolulla muun muassa tapaamalla mahdollisuuksien mukaan kuudesluokkalaisia oppilaita haastattelun merkeissä.

Tilanteen ja tarpeen mukaan koulukuraattori työskentelee oppilaan kanssa, vanhempien kanssa tai jonkin tietyn oppilasryhmän tai koko luokan kanssa. Tapaamisissa koulukuraattori keskustelee ja työskentelee oppilaan kanssa kahden kesken. Käynneillä kartoitetaan ja arvioidaan oppilaan kokonaistilannetta. Työstettävää asiaa käydään lävitse keskustelujen, erilaisten tehtävien ja toiminnallisten menetelmien keinoin. Tapaamisten aikana oppilasta tuetaan tilanteesta eteenpäin pääsemisessä ja suunnitellaan tukitoimenpiteitä, jotka auttaisivat oppilasta parhaalla mahdollisella tavalla. Yksilötyön edetessä kuraattori on oppilaan iän ja tilanteen huomioiden tarpeen mukaan yhteydessä huoltajaan ja keskustelee hänen kanssaan oppilaan tilanteesta. Keskeistä keskusteluissa huoltajien kanssa on vanhemmuuden tukeminen ja työskenteleminen lapsen hyvinvoinnin parhaaksi. Oppilaan ja perheen tukemiseksi voidaan tarvittaessa myös järjestää tapaamisia, joihin kutsutaan paikalle oppilaan ja vanhemman lisäksi niitä työntekijöitä, joilla on osaamista olla oppilaalle ja perheelle avuksi ja tueksi kulloisessakin tilanteessa.

Yhteyttä kuraattoriin voi ottaa oppilas, huoltajat, koulun työntekijät tai muut lapsen tai perheen kanssa työskentelevät tahot. Jos koulun työntekijällä herää huoli oppilaasta, on hänen otettava yhteyttä kuraattoriin. Koulukuraattorin työ on luottamuksellista. Koulukuraattori pitää asiakasrekisteriä.

Koulukuraattori Tanja Westman Koulukuraattori Heidi Patokoski
Puh: 044 4970 436 Puh: 044 4970 486
tanja.westman@muhos.fi heidi.patokoski@muhos.fi
yhteydenotot myös Wilman kautta yhteydenotot myös Wilman kautta
Vastuukoulut: Vastuukoulut:
Muhoksen yläkoulu OSAO:n Muhoksen yksikkö
Oulujoen koulu Amaattiopisto Luovin Muhoksen yksikkö
Lukio Huovilan koulu
Kirkonkylän koulu Korivaaran koulu
Hyrkin koulu Kylmälänkylän koulu
Päivärinteen päiväkoti (eskarit) Laitasaaren koulu
Koivulehdon päiväkoti (eskarit) Päiväkoti Vauhtivekara (eskarit)
Päiväkoti Satelliitti (eskarit)

↑↑Paluu↑↑

YHTEISTYÖMUOTOJA KIRKONKYLÄN KOULUSSA

Yleistä

Kirkonkylän koulu tukee vanhempien kasvatustyötä. Kotien ja koulun välinen tiedonkulku on nopeaa ja palvelee oppilaan, perheen ja koulun yhteisiä tavoitteita.

 • päivittäinen yhteydenpito Wilman, puhelimen ja/tai sähköpostin välityksellä
 • HOJKS- ja oppimissuunnitelmapalaverit tarvittaessa
 • arviointikeskustelut
 • oppilashuoltotyöryhmän palaverit

↑↑Paluu↑↑

Kotien tiedottaminen

Huoltajille annetaan tietoa opetuksen järjestämisestä lukuvuoden alussa jaettavan lukuvuositiedotteen avulla. Tiedote sisältää yksityiskohtaista tietoa koulun toimintatavoista, yhteisistä tapahtumista ja opetukseen liittyvistä yleisistä asioista.

↑↑Paluu↑↑

Vanhempainillat
Koulussa kiinnitetään erityistä huomiota koulun ja kodin välisten yhteistyömuotojen kehittämiseen. Vanhemmille järjestetään lukuvuoden aikana vanhempainiltoja. Vanhempainiltojen ja koulun ja kodin yhteistyön toimivuudesta omien luokkiensa osalta ovat ensisijaisesti vastuussa luokanopettajat. Erilaisia yhteistyömalleja kehitellään yhteistyössä vanhempien kanssa.

Vanhempainillat ovat osa POL:n 3§:n ja OVTES, osio B, liite 1, 11§:n tarkoittamaa opettajan yhteissuunnitteluaikaan luettavaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Vanhempainiltoja voidaan järjestää joko luokka- ja/tai luokkasarjakohtaisena ja/tai koko koulua koskevina. Opettajat voivat tarvittaessa varata vanhemmille mahdollisuuden myös henkilökohtaiseen haastatteluun.

Tämän lisäksi luokat voivat pitää luokkakohtaisia vanhempainiltoja lukuvuoden aikana tarpeen mukaan.

↑↑Paluu↑↑

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Lue tästä koulun järjestyssäännöt

↑↑Paluu↑↑

Lukudiplomi

Muhoksen alakoululaiset voivat suorittaa halutessaan lukudiplomin. Diplomin suoritusmahdollisuutta voit kysyä oman luokkasi opettajalta. Lukudiplomilistat ovat nähtävillä kirjaston ja Muhoksen koulujen internet-sivuilla sekä paperisina kirjaston nuortenosastolla ja kirjastoauto Poppaloorassa. Kirjaston henkilökunta opastaa sinua mielellään kirjojen etsinnässä. Lukudiplomitehtävät palautetaan omalle opettajalle.

Avaa lukudiplomin ohjeet ja kirjalista tästä.
Avaa lukudiplomin tehtäväpaketti tästä.