Koulumatkat ja -kuljetus

Muhoksen kunta järjestää koulukuljetuksen peruskoulun 4- 9 – luokkien oppilaille, joiden koulumatka on 5 km tai yli. Esikoululaisille ja 1 – 3 –luokkien oppilaille järjestetään kuljetus, jos koulumatka on 3 km tai yli. Oppilaan matka kotoa pysäkille tai koontipaikkaan voi perusopetuksen 1-3 vuosiluokilla ja esiopetuksessa olla enintään kaksi (2) kilometriä ja vuosiluokkien 4-9 oppilailla enintään kolme (3) kilometriä. Koulukuljetuksella kuljettavan matkan osuus voi olla em. matkaa lyhyempi.

Maksuton koulukuljetus ensisijaiseen kouluun järjestetään ilman hakemusta:

a. 0-9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka ylittää 3/5 km
b. 0-9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka tai sen osa, kulkee sellaista tiestöä, missä Koululiitu –menetelmän mukainen häneen sovellettava vuosiluokkasidonnainen tien vaarallisuusluvun raja-arvo ylittyy.
Koulun rehtorin tai vaihtoehtoisesti päiväkodin johtajan tehtävä on ensisijaisesti varmistaa maksuttoman koulukuljetuksen edellytysten täyttyminen.

Esikoululaisten kuljetus koulusta perhepäivähoitopaikkaan järjestetään jos päivähoitoa tarvitsevaa esioppilasta ei ole voitu sijoittaa päiväkotiin. Koulumatkaetu ei pääsääntöisesti koske kodin ja perhepäivähoitopaikan välisiä tai kodin ja päiväkodin välisiä matkoja. Jos kuitenkin oppilas on sijoitettu päiväkotiin esikouluun, mutta päivähoidon tarve tilapäisesti lakkaa, kunta kustantaa tältä ajalta koulumatkan muiden määriteltyjen edellytysten mukaisesti.

 

Kuljetusreklamaatioista vastaa elinvoimakoordinaattori Asko Lampinen.

Yhteystiedot sähköposti:asko.lampinen(at)muhos.fi ja puh. 044 4970 006.