Kouluinfo

Koulukuljetus

Kunta järjestää koulukuljetuksen peruskoulun oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Peruskoulun esikoululaisille ja 1 – 3 -luokkien oppilaille järjestetään kuljetus, jos koulumatka ylittää 3 km.

Koulukuljetustenjärjestämisperiaatteet 1.8.2019 alkaen

Kouluateria

Kouluateria on tärkeä osa oppilaan päivittäistä hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista. Kouluruokailu on myös osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Ruokalahenkilöstö ja koulun muu henkilöstö ovat opettajien rinnalla oheiskasvattajia ravitsemusasioissa ja hyvien tapojen opettamisessa.
Huoltajien tulee toimittaa oppilaan erityisruokavalioista ja ruoka-aineherkkyyksistä lääkärintodistus keittiöhenkilökunnalle.

Kouluterveydenhuolto

Koulun opettajat ja muu henkilökunta pyrkivät yhdessä huoltajien kanssa huolehtimaan lapsen fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Oppilaiden terveydenhuollosta koulussa vastaa kouluterveydenhoitaja. Lääkäri on koululla erikseen sovittuina aikoina, jolloin yleensä suoritetaan kunnan terveydenhoitotoimen toimesta laaditun suunnitelman mukaisia lääkärintarkastuksia luokka-asteittain.

Sairautensa takia erityistä huomiota tai seurantaa vaativat oppilaat huomioidaan siten, että huoltajien tulee antaa tietoa lapsen sairaudesta ensisijaisesti oppilasta opettavalle opettajalle. Huoltajat määrittelevät myös ne henkilöt, joille kyseistä tietoa voi välittää. Terveydenhoitaja voi antaa tietoa huoltajien luvalla. Huoltajien lupa tiedonsiirtoon pyydetään aina kirjallisena. Tiedot oppilaan sairauksista kirjataan oppilaskortissa olevaan liitteeseen.

Kouluterveydenhuollon yhteystiedot

Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille.
Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä eri osapuolien tiedonsaantia ja salassapitoa koskevat säädökset.

Tukiopetus

Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus aloitetaan heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja.
Tukiopetusta annetaan yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta järjestetään niin usein ja laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella.

Vakuutukset

Muhoksen kaikki perusopetuksen sekä esiopetuksen oppilaat ovat vakuutettu.