Kodin ja koulun yhteistyö

Luottamuksellinen yhteydenpito

Luottamuksellinen yhteydenpito koulun ja huoltajien välillä luo pohjan lapsen kasvulle, oppimiselle ja viihtyvyydelle. Koulun on oltava aloitteellinen yhteistyön käynnistämiseksi. Opetussuunnitelmissa määritellään yksityiskohtaiset menettelytavat kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuttamiseksi. Oppilashuoltotyön kautta moniammatillinen yhteistyöverkosto auttaa tarvittaessa perheitä lasten/oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia koskevissa kysymyksissä.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö perustuu eri osapuolten tasa-arvoisuuteen. Koulussa järjestetään huoltajille tilaisuuksia tulla kuulluksi sekä tilaisuuksia osallistua koulutyön suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Huoltajille annetaan tietoa opetuksen järjestämisestä syyslukukauden alussa lukuvuositiedotteessa sekä Wilma-ohjelman avulla. Lukuvuosittain koteihin jaettava lukuvuositiedote täydentää koulun opetussuunnitelmaa ja sisältää yksityiskohtaista tietoa koulun toimintatavoista, yhteisistä tapahtumista ja opetukseen liittyvistä yleisistä asioista. Toiminta huomioidaan myös koulun työsuunnitelmassa.

Tavoite-arviointikeskustelut

Kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti käydään oppilaiden yksilöllisten opiskelutavoitteiden asettamiseksi sekä yksilöllisen oppimisen arvioinniksi keskusteluja, joissa ovat läsnä opettaja (esi-, luokan- tai aineenopettaja) ja oppilaan huoltaja. Myös oppilaalla on mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Vanhempainillat

Vanhempainiltoja järjestetään sekä koko koulun yhteisinä että eri luokkien omina tilaisuuksina. Vanhempainillat ovat tilaisuuksia, joissa oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus tuoda ajatuksia esille ja vaikuttaa koulunkäyntiin liittyviin asioihin.

Muut yhteistyömuodot

Vanhemmat voivat osallistua koulun erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin sekä tarvittaessa opetustapahtumaan eri alojen asiantuntijoina.

Tiedon kulku

Kodin ja koulun välisen yhteistyön välineenä käytetään hyväksi Internet-pohjaista Wilma-ohjelmaa. Wilman avulla huoltaja voi ilmoittaa esim. oppilaan poissaolot ja lähettää pikaviestejä opettajalle. Wilmassa näkyy mm. oppilaan lukujärjestys.