Erityisopetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista.

Koulunkäynnin ja oppimisen tuki etenee kolmiportaisesti. Tuki voi olla yleistä, tehostettua ja erityistä.

Yleinen tuki on kaikille oppilaille suunnattua tukea, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään oppimisen vaikeuksia. Yleinen tuki toteutuu parhaiten monipuolisten oppimisympäristöjen, opetusmenetelmien ja –materiaalien avulla.

Tehostetussa tuessa yleisen tuen muotoja lisätään ja monipuolistetaan. Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaille, joilla on pidempiaikainen tai useiden tukimuotojen tarve. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden tuen tarve on niin laaja, että oppimisen tavoitteet eivät toteudu riittävästi muilla tukitoimilla.

Erityisopetus on osa koulujen arkipäivää:

  • erityisopettaja voi olla mukana luokkatyöskentelyssä
  • oppilaat voivat opiskella erityisopettajan ohjauksessa pienemmässä ryhmässä
  • erityisopetusta voidaan antaa joissakin oppiaineissa
  • tukea voi saada myös esimerkiksi äännevirheissä, toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden tai hahmottamisen taidoissa.

Opettajat ja erityisopettajat arvioivat yhteistyössä taitoja suunnitelmallisesti koko lukuvuoden ajan, jotta tuen tarve havaittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuen tarjoaminen pyritään aloittamaan heti tarpeen ilmetessä, koska varhaisessa vaiheessa annettu tuki on tehokkainta. Tuki suunnitellaan moniammatillisesti ottaen huomioon aina kokonaissuoriutuminen pidemmällä aikavälillä. Tukijakson laajuus ja pituus riippuvat oppilaan tuen tarpeesta.

Joskus oppilaan tuen tarve voi olla niin laaja, että suurin osa oppiaineista opiskellaan pienluokassa. Oppilaat voivat opiskella pienluokassa joko yleisen tai yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan. Kunnallisia pienluokkia on Kirkonkylän koululla ja Muhoksen Yläkoululla, sekä Oulujoen koululla.

Muhoksella erityisen tuen kunnallisena asiantuntijana toimii myös erityisopetuksen koordinaattori. Häneen voi olla yhteydessä kaikissa erityisopetuksen käytänteisiin ja linjauksiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

Erityisopetuksen koordinaattori Sirpa Kemppainen sirpa.kemppainen@muhos.fipuh. 044 4970 426.

Tarkempaa tietoa koulujen erityisopetuksen järjestämisestä antavat koulujen erityisopettajat.