Ympäristönsuojelu

”Ympäristönsuojelu on toimintaa, jonka tavoitteena on ratkaista, lievittää ja ennaltaehkäistä ympäristöongelmia. Ympäristönsuojelun yleisten tavoitteiden voidaan katsoa olevan luonnonympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvoinnin turvaaminen ja kestävän kehityksen edistäminen.
Vuonna 2000 voimaan astunut ympäristönsuojelulaki määrittelee ympäristönsuojelun tavoitteiksi seuraavat asiat:

  • ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja
  • turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö
  • ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia
  • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
  • torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä.

Wikipedia 2.8.2011

Muhoksen alueella ympäristönsuojelu asioista vastaa Oulun seudun ympäristötoimi.

Tutustu vieraslajeja koskevaan ohjeeseen: Vieraslajeja koskeva ohje 2019