Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 246-249, vireilletulo

NÄHTÄVILLÄOLOILMOITUS JA VIREILLETULO
KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELEISSA 246-249

Muhoksen kunnanhallitus on 9.1.2017 (§ 5) päättänyt käynnistää Muhoksen kirkonkylän kortteleita 247, 248, korttelin 246 tontteja 1-2 ja korttelin 249 tontteja 2-6 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita koskevan asemakaavamuutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Muhoksen kirkonkylän kortteli 785 ja korttelin 249 tontit 2-12 sekä näihin liittyviä puisto- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on alueen tiivistäminen ja kehittäminen siten, että alueelle on mahdollista osoittaa nykyisen kerrostalo- ja omakotiasumisen lisäksi rivitaloasumista. Lisäksi kaavalla mahdollistetaan hoivapalvelujen sijoittuminen Veturitien varrella olevien käytöstä poistettujen päiväkodin ja nuorisotalon tilalle. Kaavassa tutkitaan myös rakentamattomien erillispientalotonttien (AO) sekä suunnittelualueelle sijoittuvien kevyen liikenteen yhteyksien ja viheralueiden muokkaamista alueen tulevaa ja tavoiteltua maankäyttöä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukainen tiedote osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioinnista asemakaavoituksessa. OAS on koko kaavaprosessin ajan nähtävillä Muhoksen kunnantalolla ja kunnan internet-sivulla.

Muhoksen maankäyttö- ja kaavoitusjaosto on päättänyt asettaa Kirkonkylän asemakaavamuutoksen kortteleissa 246-249 osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivulla 21.4. – 22.5.2017 väliseksi ajaksi.

Valmisteluvaiheen kaava-aineistosta voivat esittää mielipiteensä Muhoksen kunnan jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Mielipiteet tulee esittää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Muhoksen kunta, Tekniset palvelut, PL 39, 91501 MUHOS tai sähköpostitse kaavasuunnittelijalle tai kunnan kaavoituksesta vastaavalle henkilölle. Käyntiosoite: Asematie 14, MUHOS.

Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja antavat Muhoksen kunnan maanmittausteknikko Eero Airaksinen (044 497 0301 tai eero.airaksinen(at)muhos.fi) ja kaavasuunnittelija Heini Kaskela, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy (044 728 3309 tai heini.kaskela(at)lukkaroinen.fi).

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto

LIITTEET:
Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos
Kaavaselostus liitteineen