Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2017 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Enimmäismaksu on 290 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 261 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunta voi periä maksun, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Maksun määräämisen perusteena tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotettiin kahden ja kolmen hengen perheiden osalta. Tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan edelleen kahden vuoden välein.  Seuraava tarkistus tulee voimaan 1.8.2018. Varhaiskasvatuksessa käytetään jatkossa opetustoimen hintaindeksiä. Tulorajat tarkistetaan jatkossakin ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Tulorajat 1.3.2017 alkaen

Perheen koko/henkilöä Bruttotuloraja €/kk Maksuprosentti
2 1 915 € 11,5
3 1 915 € 9,4
4 2 053 € 7,9
5 2 191 € 7,9
6 2 328 € 7,9

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6) henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perhekokoa määritellessä otetaan huomioon yhteistaloudessa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja päätulot sekä verosta vapaat tulot. Mukaan on liitettävä myös selvitys saatavista lomarahoista. Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elatusavut/-tuet otetaan tuloina huomioon.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään heti lapsen hoitosuhteen alkaessa ja tulotiedot tulee toimittaa viipymättä varhaiskasvatuspalveluihin, mikäli hakee alennusta korkeimpaan maksuun. Ellei tuloselvitystä liitteineen toimiteta, maksupäätös tehdään korkeimman maksun mukaisesti. Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, päätös ja laskut voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Yhteishuoltajuus tilanteissa, mikäli lapsi saa varhaiskasvatusta samassa kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. 

Asiakasmaksu tarkistetaan vuosittain aina toimintakauden alussa 1.8. Asiakasmaksu muuttuu toimikauden aikana, mikäli perheen tulot tai koko muuttuvat. Muutos tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta, siitä kun uudet tulotiedot on toimitettu varhaiskasvatuspalveluihin.

Perhe voi myös ilmoittaa suostumuksensa enimmäismaksuun, jolloin tulotietoja ja liitteitä ei tarvitse toimittaa. Suostumuksen enimmäismaksuun voi ilmoittaa Muhoksen kunnan nettisivuilla hakeutuminen palveluihin varhaiskasvatuksen asiakasperheet (tunnistautuminen pankkitunnuksilla) tai sähköpostitse osoitteeseen: pirkko.manelius(at)muhos.fi

Arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta: maksulaskuri löytyy TÄÄLTÄ

Liitteet varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi:

Palkansaajat: työnantajan antama palkkatodistus sekä viimeisin esitäytetty veroilmoitus kokonaisuudessaan (4 sivua). Todistuksesta tulee ilmetä lomarahan osuus sekä mahdolliset työvuorolisät.

Yrittäjät: yksityisyrittäjältä verohallinnon vahvistama verotodistus

Opiskelijat: opiskelijoilta opiskelutodistus

Työttömät ja eläkeläiset: selvitys muista jatkuvaluonteisista tuloista kuten työttömyyspäivärahasta, ansiosidonnaisesta päivärahasta, eläkkeistä.

Muut liitteet: sopimus hoitopäivien lukumäärästä ja hoitoajoista

Asiakasmaksulain mukaan osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokoaikaista varhaiskasvatusta alempi maksu

  • varhaiskasvatusoikeus 20 h/viikko 50% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • enintään 5 h/päivä, asiakasmaksu 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • 10 – 15 päivää kuukaudessa, jaetaan kuukausimaksu 20:lla ja kerrotaan hoitopäivien määrällä
  • Sopimuspäivä sopimuksen 10-15 päivää kuukaudessa tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta 

Esioppilaiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

  • esiopetus 4 h/päivä on maksuton
  • jos varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi on enintään 5 h/ päivä, maksu 60% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • jos varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi on yli 5 h/ päivä, maksu on kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu
  • jos sopimuspäiviä on 10-15 päivää / kuukausi, jaetaan kuukausi maksu 20:llä ja kerrotaan varhaiskasvatuspäivien määrällä

Koulujen lomien (syys-, joulu-, hiihto- ja kesälomien) aikana peritään hoidontarpeen mukainen asiakasmaksulain mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (enintään 5 h/ päivä, maksu 60%, yli 5 h / päivä, maksu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen mukaan)

Loma- aikojen maksut ja maksuhyvitykset

Kesäkuun alusta koulujen alkamisajankohtaan saakka varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään niiltä päiviltä, jotka vanhemmat ilmoittavat lapsensa poissaoloiksi keväällä ilmoitettuun tiettyyn ajankohtaan mennessä. (OpVkltk 16.4.2014 §47). Muilta loma-ajoilta (syys-, joulu- ja kevät) poissaoloja ei hyvitetä. 

Perhepäivähoidossa

Jos perhepäivähoitaja on sairauden, loman tai muun poissaolon vuoksi estynyt hoitamasta lasta ja huoltajat järjestävät lapsen hoidon itse, kyseiset päivät hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. 

Poissaolot

Kun lapsi on sairauden johdosta pois hoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. Kun lapsi on sairautensa johdosta pois päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan (sairausvakuutuslaki 1224/2004 9 luku, 7 §). Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua.

Kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Kehitysvammaisesta lapsesta ei peritä asiakasmaksua, mikäli varhaiskasvatus on järjestetty kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisesti kuntoutuksena. Vanhempien on toimitettava varhaiskasvatuksen yksikön johtajalle kehitysvammaista lasta koskevan lääkärin lausunto (kehitysvamma diagnoosi) ja erityishuolto-ohjelma, jossa on määritelty kuntouttavan päivähoidon tarve (OpVkltk 21.1.2015 §4).

Muu kuntouttava varhaiskasvatus  (päätös voimassa 31.7.2017 asti)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä muunkaan enintään 5 tuntia/päivässä (osapäivähoito) kuntoutuksena tapahtuvan hoidon osalta, jos lapsella on moniammatillinen lausunto päivähoitokuntoutuksen tarpeesta. Moniammatillinen lausunto tulee toimittaa varhaiskasvatuksen yksikön johtajalle (OpVkltk 21.1.2015 §4).  Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 8.2.2017 §2 tekemän päätöksen mukaisesti maksuton enintään 5h/pv kuntouttava muu varhaiskasvatus poistuu.

Avoimen varhaiskasvatuksen maksut

Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatusryhmistä (2 krt/vk) on kuukausimaksu 10 €/lapsi/kk. Hakemuksesta maksusta voi vapautua samoin perustein kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta (ns. 0-maksuluokka)

Tilapäinen varhaiskasvatus

Mikäli varhaiskasvatuksen yksiköissä on vapaita paikkoja, ne voivat tarjota tilapäistä varhaiskasvatusta. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi saada enintään 4 päivää/kk. Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on 17€/lapsi/päivä

 

Laskuttajan yhteystiedot

Toimistosihteeri Pirkko Manelius  p. 044 4970 117  etunimi.sukunimi@muhos.fi