Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29.11.2015 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkastetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1411 / 2015). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 746/1992 tarkemmin säädetyllä tavalla.

 

Tulorajat 1.8.2016 alkaen

Perheen koko/henkilöä Bruttotuloraja €/kk Maksuprosentti
2 1 403 € 11,5
3 1 730 € 9,4
4 2 053 € 7,9
5 2 191 € 7,9
6 2 328 € 7,9

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2016 lähtien 138 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 €/kk ja perheen muista lapsista 20% nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €.

 

Perhekokoa määritellessä otetaan huomioon yhteistaloudessa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja päätulot sekä verosta vapaat tulot. Mukaan on liitettävä myös selvitys saatavista lomarahoista. Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elatusavut/-tuet otetaan tuloina huomioon.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään heti lapsen hoitosuhteen alkaessa ja tulotiedot tulee toimittaa viipymättä varhaiskasvatuspalveluihin, mikäli hakee alennusta korkeimpaan maksuun. Ellei tuloselvitystä liitteineen toimiteta, maksupäätös tehdään korkeimman maksun mukaisesti. Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, päätös ja laskut voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Asiakasmaksu tarkistetaan vuosittain aina toimintakauden alussa 1.8. Asiakasmaksu muuttuu toimikauden aikana, mikäli perheen tulot tai koko muuttuvat. Muutos tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta, siitä kun uudet tulotiedot on toimitettu varhaiskasvatuspalveluihin.

Perhe voi myös ilmoittaa suostumuksensa enimmäismaksuun, jolloin tulotietoja ja liitteitä ei tarvitse toimittaa. Suostumuksen enimmäismaksuun voi ilmoittaa Muhoksen kunnan nettisivuilla hakeutuminen palveluihin varhaiskasvatuksen asiakasperheet (tunnistautuminen pankkitunnuksilla) tai sähköpostitse osoitteeseen: pirkko.manelius(at)muhos.fi Arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta: maksulaskuri löytyy TÄÄLTÄ

 

Liitteet varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi:

Palkansaajat: työnantajan antama palkkatodistus sekä viimeisin esitäytetty veroilmoitus kokonaisuudessaan (4 sivua). Todistuksesta tulee ilmetä lomarahan osuus sekä mahdolliset työvuorolisät.

Yrittäjät: yksityisyrittäjältä verohallinnon vahvistama verotodistus

Opiskelijat: opiskelijoilta opiskelutodistus

Työttömät ja eläkeläiset: selvitys muista jatkuvaluonteisista tuloista kuten työttömyyspäivärahasta, ansiosidonnaisesta päivärahasta, eläkkeistä.

Muut liitteet: sopimus hoitopäivien lukumäärästä ja hoitoajoista

Maksuasetuksen mukaan osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidonmaksua alempi maksu.

 • Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 h /viikko 60% kokopäivähoidon maksusta
 • 5 h /päivä, päivähoitomaksu 60 % kokopäivähoitomaksusta (osapäivähoito),
 • 10 – 15 päivää kuukaudessa, jaetaan kuukausimaksu 20:lla ja kerrotaan hoitopäivien määrällä. (osa-aikainen päivähoito)
 • Osa-aikaisen päivähoito-maksusopimuksen tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta.

 

Esioppilaiden päivähoitomaksu

 • esiopetus 19 h / viikko on maksuton
 • jos varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi on alle 5 h/ päivä, maksu osapäivähoitomaksu
 • jos varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi on yli 5 h / päivä, maksu on kokopäivähoidon maksu
 • jos hoitopäiviä on 10-15 päivää / kuukausi, jaetaan kuukausi maksu 20:llä ja kerrotaan hoitopäivien määrällä

 

Koulujen lomien (syys-, joulu-, hiihto- ja kesälomien) aikana peritään hoidontarpeen mukainen maksuasetuksen mukainen päivähoitomaksu (alle 5 h/ päivä, maksu osapäivähoitomaksu, yli 5 h / päivä, maksu kokopäivähoitomaksu)

 

Loma- aikojen maksut ja maksuhyvitykset

 • Kesäkuun alusta koulujen alkamisajankohtaan saakka varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään niiltä päiviltä, jotka vanhemmat ilmoittavat lapsensa poissaoloiksi keväällä ilmoitettuun tiettyyn ajankohtaan mennessä. (OpVkltk 16.4.2014 §47)
 • muilta loma-ajoilta (syys-, joulu- ja kevät) poissaoloja ei hyvitetä

 

Perhepäivähoidossa

Jos perhepäivähoitaja on sairauden, loman tai muun poissaolon vuoksi estynyt hoitamasta lasta ja huoltajat järjestävät lapsen hoidon itse, kyseiset päivät hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

 

Poissaolot

Kun lapsi on sairauden johdosta pois hoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. Kun lapsi on sairautensa johdosta pois päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.

Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

 

Kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatus ja muu kuntouttava päivähoito

Kehitysvammaisesta lapsesta ei peritä asiakasmaksua, mikäli varhaiskasvatus on järjestetty kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisesti kuntoutuksena. Vanhempien on toimitettava varhaiskasvatuksen yksikön johtajalle kehitysvammaista lasta koskevan lääkärin lausunto (kehitysvamma diagnoosi) ja erityishuolto-ohjelma, jossa on määritelty kuntouttavan päivähoidon tarve (OpVkltk 21.1.2015 §4).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä muunkaan enintään 5 tuntia/päivässä (osapäivähoito) kuntoutuksena tapahtuvan hoidon osalta, jos lapsella on moniammatillinen lausunto päivähoitokuntoutuksen tarpeesta. Moniammatillinen lausunto tulee toimittaa varhaiskasvatuksen yksikön johtajalle (OpVkltk 21.1.2015 §4).

 

Avoimen varhaiskasvatuksen maksut

Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatusryhmistä (2 krt/vk) on kuukausimaksu 10 €/lapsi/kk. Hakemuksesta maksusta voi vapautua samoin perustein kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta (n. 0-maksuluokka)

Tilapäinen varhaiskasvatus

Mikäli varhaiskasvatuksen yksiköissä on vapaita paikkoja, ne voivat tarjota tilapäistä varhaiskasvatusta.

 • kokopäivähoito 15 € / päivä
 • osapäivähoito 9 € / päivä

 

Laskuttajan yhteystiedot

Toimistosihteeri Pirkko Manelius  p. 044 4970 117  etunimi.sukunimi@muhos.fi