Taiteen perusopetus, musiikki

***************************************************************************************************************************
Oulujoki-Opiston Musiikkikoulun pääsykoe pidetään tiistaina 16.5.2017 klo 16.30-19.00 Korivaaran koululla.
Pääsykokeeseen ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan ilmoittautuminen tapahtuu pääsykokeen yhteydessä.

Musiikkikoulussa voi opiskella mm. viulun, sellon, huilun, klarinetin, saksofonin, pianon,urkujen, hanurin ja
lyömäsoittimien soittoa sekä laulua.
***************************************************************************************************************************

Oulujoki-Opiston Musiikkikoulu

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA  LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN

 1. Yleistä

Muhoksen Musiikkikoulu perustettiin 1986 ja se toimi Muhoksen kunnan ylläpitämänä. Vuonna 1997 Musiikkikoulu yhdistettiin Oulujoki-Opistoon, jossa se toimii omana yksikkönään.  Musiikkikoulussa järjestetään musiikin perusasteelle rakentuvaa opetusta. Musiikkikoulussa toimii musiikkileikkikoulu, joka on tarkoitettu leikki-ikäisistä perus- koulun ensimmäisellä luokalla oleville lapsille. Varsinainen Musiikkikouluosasto on tarkoitettu koulu- ja lukioikäisille oppilaille. Opetus toteutetaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaan, joka laaditaan opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta.

2. Musiikkikasvatuksen pääpiirteet

Opetuksella tuetaan tavoitteellista musiikin harrastusta ja oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opetusta järjestettäessä otetaan huomioon ne erityispiirteet, joita ammatilliseen koulutukseen tähtäävällä oppilaalla on, eli peruso- pintojen jälkeen oppilaalla on valmiuksia hakeutua musiikkialan ammatilliseen koulutukseen tai jatkaa musiikin tekemistä harrastustavoitteisesti. Opetuksen kehittämisen tulee perustua valtakunnallisten musiikkioppilaitosten musiikkikasvatuksen muutoksiin, musiikkikulttuurin ala- ja sisäkohtaisiin kehittämistarpeisiin sekä vuorovaikutukseen muiden musiikinopetusta järjestävien oppilaitosten, sekä lähikuntien kanssa.

2.1 Keskeiset arvot

Oppilas
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan oman persoonallisuuden, ilmaisukyvyn, musikaalisuuden kehitystä, sekä luoda myönteinen asenne musiikkiin ja edistää musiikin perustaitojen kehittymistä. Oppilaan tulee pystyä tulkitsemaan ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla.

Työyhteisö
Musiikkikouluosasto on uudistuksille avoin ja yhdessä kehittyvä työyhteisö, jossa oppilaiden, opettajien, sekä koko kunnan tarpeet ja resurssit huomioidaan ja jossa on kannustava työskentelyilmapiiri.

Ulkoinen kuva ja toiminta
Toiminta-alueen musiikkielämään vaikutetaan tuottamalla elämyksellisiä musiikkitapahtumia ja harjoittamalla taiteellista yhteistyötä muiden yhteisöjen ja naapurikuntien kanssa.

Yleistavoitteet

  • tuotetaan hyvää mieltä iloisella ja luovalla musiikin tekemisellä oppilaille, vanhemmille ja yleensä koko kunnalle.
  • innostetaan ja annetaan mahdollisuus oppilaan edistyä kykyjensä mukaan.
  • kasvatetaan oppilasta musiikilliseen yhteistyöhön ja esiintymisiin toisten harrastajien kanssa.
  • saavutetaan perustavoitteet soitossa ja laulussa sekä yleisissä aineissa.
  • annetaan oppilaalle hyvät valmiudet jatko-opintoihin musiikin ammattioppilaitoksissa.

3. Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulun tehtävät ovat

  •  musiikinrakkauden herättäminen
  • musiikillisten kykyjen ja valmiuksien kehittäminen mm. seuraavilla alueilla: kuuntelukyky ja musiikillinen muisti, äänenkäyttö ja laulutaito, rytmitaju, säveltaju, muototaju, motoriikka, luova ilmaisu.
  • sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen.
  • musiikillisen ja musikaalisen ilmaisutaidon kehittäminen sekä ohjaaminen tietoiseen musisointiin.
  • valmiuksien kehittäminen musiikkikoulussa tapahtuvia opintoja varten.

3.1 Opinto-ohjelma

Musiikkileikkikoulun opinto-ohjelma sisältää mm. laulua, soittimiin tutustumista ja rytmi- ym. soittimien käyttöä, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua, nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun alkeisiin perehtymistä musiikkileikein yms. Musiikkiin voidaan yhdistää myös kuvaamataitoa.

4. Musiikkikouluosasto, eli musiikin perusaste

Musiikin perusasteen tehtävänä on kehittää musiikkialan ammatteihin aikovien ja musiikinharrastajien taitoja ja tietoja. Koulutuksessa tähdätään siihen, että oppilaat suorittavat musiikkikoulutasoisia kurssitutkintoja koulun päästötodistuksen saantiin vaadittavan määrän ja näin oppilaalla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin eri musiikkioppilaitoksissa.

Solististen aineiden opetuksessa tavoitteena on kehittää instrumentin hallintaa erilaisin harjoituksin ja yleensä tukea oppilaan persoonallisuuden, luovuuden, ilmaisukyvyn ja musikaalisuuden kehittymistä. Opetuksessa tutustutaan myös eri musiikkilajien ohjel- mistoihin ja annetaan valmiuksia sujuvaan nuotinlukutaitoon, yhteismusisointiin sekä esiintymisiin.

Solististen aineiden opetus etenee musiikkikoulujen opetussuunnitelman mukaisesti käsittäen Musiikkioppilaitosten liiton laatimien kurssitutkintovaatimusten mukaisia peruskurssitutkintoja 1/3, 2/3 3/3 oppilaan tason mukaisesti.

Musiikin teorian ja säveltapailun opetuksessa tavoitteena on hallita nuottikirjoitus,sävellajit, asteikot, tahtilajit, intervallit, soinnut, muotorakenteet sekä mahdollistaa edellä mainittujen asioiden kuuleminen, nuotintaminen sekä laulaminen.Musiikin teorian ja säveltapailun sekä yleisen musiikkitiedon opinnot liittyvät olennaisesti solistisiin opintoihin ja oppilaat velvoitetaan osallistumaan tähän opetukseen.

5. Oppilaat

Musiikkileikkikouluun oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikkikoulussa voivat opiskella oppilaat, jotka on hyväksytty pääsykokeissa ja joilla on edellytykset opiskella opinto-ohjelman mukaisesti. Musiikkikoulun yksikön esimies tekee valinnat uusista oppilaista pääsykokeiden tulosten ja oppilaasta saatujen vaikutelmien mukaisesti. Solistisissa aineissa annetaan oppilaille yksilöopetusta viikottain joko koko tunti(45min) tai puolet koko tunnista. Opetusta sivuaineessa voidaan antaa oppilaalle, joka on suorittanut pääaineessaan peruskurssitutkinnon 2/3  sekä on edennyt opinnoissaan erinomaisesti, sekä  mahdollisesti on pyrkimässä musiikkialan ammattiopintoihin, joiden hakuunsivusoittimen opiskelu on hyödyksi.

6. Oppilasarviointi

Oppilasarviointi on prosessi, jossa luotettavalla tavalla pyritään antamaan palautetta oppilaan saavuttamista musiikin tiedoista ja taidoista. Arvioinnin tulee olla totuudenmukaista, tasapuolista, rakentavaa ja kannustavaa. Saavutettujen tulosten ohella arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan ikään, yksilöllisiin edellytyksiin ja aktiivisuuteenopiskelussa sekä kannustetaan oppilasta myös itse arvioimaan opiskeluaan.

Musiikkileikkikoulussa arviointia suoritetaan jatkuvasti. Oppilaat saavat arviointia suulliosesti tunneittain sekä lukuvuoden lopussa läsnäolotodistuksen.

Musiikkikoulussa arviointia suoritetaan  tunneilla, oppilaskonserteissa, kurssitutkinnoissa sekä kevättutkinnoissa joita järjestetään oppilaille, jotka eivät ole suorittaneet lukuvuoden aikana kurssitutkintoa, tai eivät ole esiintyneet oppilaskonserteissa.