Ympäristö ja luonto

Oulun seudun ympäristötoimi / Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

Toimialueeseen kuuluvat Oulu, Hailuoto, Kempele, Muhos, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä.

Yllä mainituissa kunnissa toimineet ympäristötoimen viranhaltijat ovat siirtyneet 1.1.2005 Oulun kaupungissa sijaitsevaan yhteiseen toimipisteeseen.

Postiosoite:
Oulun seudun ympäristötoimeen osoitettujen hakemusten ja ilmoitusten ym. postiosoite on:

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos 
Oulun kaupungin kirjaamo 
PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKIpaakuva_sosiaali

sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi

Käyntiosoite:
Solistinkatu 2, 90140 OULU

Kaupungin puhelinvaihde
08 558 410

fax nro 08 557 1490

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
tai
ymparisto(at)ouka.fi

 

Ympäristönsuojelu vastaa ilmansuojelun, vesiensuojelun, jätehuollon, meluntorjunnan, kemikaaliasioiden sekä maa- ainestenoton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioista, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä tehtävistä sekä ympäristön tilan seurannasta.

 

YMPÄRISTÖTOIMI TIEDOTTAA

KEVÄINEN TIETOISKU 2014

Lue Oulun seudun ympäristötoimen Keväinen tietoisku 2014 tästä.

OULUN SEUDUN KUNNILLE UUDET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Oulun kaupunginvaltuusto sekä Hailuodon, Lumijoen, Muhoksen ja Limingan kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet Oulun seudun ympäristötoimen valmistelemat ympäristönsuojelumääräykset. Kempeleen ja Tyrnävän kunnissa ympäristönsuojelumääräysten käsittely on vireillä. 

Määräysten yleisenä tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Määräykset ovat voimassa koko kunnan alueella ja koskevat sekä yksityisiä henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä että viranomaisia. 

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat mm. jätevesien käsittelyä, polttoaine- ja kemikaalisäiliöitä, melun ja tärinän torjuntaa sekä ilmansuojelua. Pohjavesialueelle ja rantavyöhykkeelle on annettu erillisiä määräyksiä.  

Ympäristönsuojelumääräykset, joiden noudattamista valvoo Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, löytyvät Oulun seudun ympäristötoimen nettisivuilta.

Ympäristönsuojelumääräyksissä todetaan mm. että ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu katu- ja tiealueilla sekä muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla on kielletty. Lisäksi annetaan tarkempia määräyksiä edellä mainitusta pesusta asuinkiinteistöillä ja pohjavesialueilla.  Pesussa syntyvät jätevedet on aina puhdistettava ennen niiden johtamista vesistöön.

Risujen, oksien, lehtien, hakkuutähteiden ja vastaavien avopoltto on kielletty asemakaava-alueella ja muuallakaan poltto ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Käytöstä poistettava maanalainen öljy- ja kemikaalisäiliö on tyhjennytettävä ja tarkastutettava ennen nostoa. Nostovelvollisuudesta voi tietyin perustein hakea poikkeusta Oulun seudun ympäristötoimelta.

Erityisen häiritsevää, tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä kirjallinen meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määräyksissä mainittuja toimintoja lukuun ottamatta. Jos toiminta ei edellytä meluilmoitusta, on melun tai tärinän aiheuttajan kuitenkin tiedotettava toiminnasta riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista melun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja häiriintyville kohteille.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jaana Kiiski, puh. 044 703 6792

Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoitettava

Maa-ainesten kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten ottamista omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveottoon, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei tarvita maa-aineslain mukaista lupaa. Kotitarveottona voidaan pitää maa-ainesten ottoa esimerkiksi tilan omia rakennushankkeita, salaojituksia tai tilan teiden kunnossapitoa varten.

Lue koko tiedote tästä.